rul-20220215-ibox-000001

Aanleiding

De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de Innovatiebox over de periode 2016 tot en met 2024, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2015. De aangiften Vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met 2019.

Feiten

X is een dienstverlenende onderneming met [26 – 75] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 16 miljoen – € 50 miljoen]. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X heeft transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in)directe verbondenheid groter dan 25%) waarbij X diensten verleent aan deze groepsmaatschappijen. De aandelen in X worden voor tenminste 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om toepassing van de Innovatiebox ziet op de artikelen 12b tot en met 12bg van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Voorts zijn het Innovatieboxbesluit 2021 en/of het besluit van 6 december 2018 (Stcrt. 2018, nr. 68661) inzake de toepassing van de Innovatiebox, hierna (gezamenlijk) te noemen “besluit Innovatiebox”, het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, paragraaf 3 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (met inachtneming van de jaarlijkse wijzigingen) aan de orde.

Overwegingen

X heeft uit bedrijfseconomische overwegingen besloten om het verzoek om vooroverleg in te trekken. X behaalt onvoldoende positieve resultaten, waardoor zij weinig voordeel verwacht van de toepassing van de Innovatiebox. Zodoende is niet toegekomen aan de beoordeling of werd voldaan aan de voorwaarden uit het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Een verdere inhoudelijke analyse van het verzoek door de Belastingdienst is daarom achterwege gebleven

Conclusie

Er is geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen omdat het verzoek is ingetrokken. Er is geen zekerheid vooraf gegeven.