rul-20201215-ibox-000014

Aanleiding

De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de Innovatiebox over de periode 2019 tot en met 2023, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2018.

Feiten

X is een dienstverlenende onderneming met [76 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen – € 15 miljoen]. X heeft een tweetal dochtermaatschappijen, waaronder een vennootschap waarin het IP is ondergebracht. In 2019 is een fusie-akte verleden waarbij X en haar twee dochters zijn opgegaan in verkrijgende vennootschap Y. Later in het jaar 2019 is Y overgenomen door een grote buitenlandse onderneming en maakt sedertdien derhalve onderdeel uit van internationaal concern. In 2020 zijn de exploitatierechten van het IP voor de Amerikaanse markt, evenals het recht om dit IP verder door te ontwikkelen voor de Amerikaanse markt overgedragen aan een buitenlandse onderneming. Blijkens mededeling van Y heeft de overname, behoudens de exploitatierechten van het IP voor de Amerikaanse markt, geen gevolgen gehad voor haar bedrijfsvoering: Y is en blijft entrepreneur en eigenaar (met uitzondering van het Amerikaanse deel) van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Daarbij zijn de volgende (kern-) functies onderkend: Marketing & Sales, Corporate Excellence, (niet kwalificerende) R&D / ondersteuning en Research & Development. In dat kader beschikt Y over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor jaarlijks WBSO-verklaringen worden verkregen met over afgelopen jaren tot en met 2020 gemiddeld [20.000 – 50.000] toegekende en gerealiseerde WBSO-uren per jaar. In totaal zijn in Nederland ongeveer [21 – 50] medewerkers betrokken bij R&D. Voor een gedeelte van de als R&D aangemerkte werkzaamheden is geen WBSO verkregen. De jaarlijkse R&D-kosten bedragen de afgelopen jaren gemiddeld [>15%] van de omzet. De omzet groeit jaarlijks met ongeveer 20%. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Rechtskader

Het verzoek van X om toepassing van de Innovatiebox ziet op de art. 12b t/m 12bg van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Daarnaast wordt een verzoek gedaan om toepassing van het overgangsrecht als bedoeld in art. 34d lid 1 van de Wet Vpb. Voorts zijn het Besluit d.d. 6 december 2018 (Staatscourant 2018 nr. 68661 20 december 2018) inzake de toepassing van de Innovatiebox, het Besluit d.d. 19 juni 2019 (nr. 2019/13003), par. 3 van het Besluit d.d. 9 mei 2017 (nr. 2017-1209) en de Regeling d.d. 31 december 2018 (nr. DB 2018/216528, gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Staatscourant 2019, 69810) aan de orde.

Overwegingen

1. Y oefent in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uit (de zogenoemde economische nexus) en voorts worden de bedrijfseconomische operationele activiteiten voor rekening en risico van Y uitgeoefend. Deze activiteiten passen bij de functie van het lichaam binnen het concern. Aanvullend is het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting niet de enige dan wel doorslaggevende beweegreden voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties.
2. De door Y gevraagde zekerheid vooraf heeft geen betrekking op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in Staten die zijn opgenomen in de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.
3. Na een overname in 2019 door een buitenlands concern kwalificeert Y niet langer als een kleinere belastingplichtige als bedoeld in artikel 12ba, lid 2, van de Wet Vpb, omdat gedurende 2019 en de vier voorafgaande boekjaren tezamen de groep (waar zowel X als Y gedurende die boekjaren deel van uitmaakte) dan een netto-omzet als bedoeld in artikel 12ba, lid 2, onderdeel b, van de Wet Vpb, zal zijn behaald die gelijk of hoger is dan € 250.000.
000.
4. Y heeft de economische eigendom van één of meer zelf voortgebrachte kwalificerende immateriële activa als bedoeld in artikel 12b van de Wet Vpb. Deze kwalificerende immateriële activa zijn voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor één of meer S&O-verklaringen zijn afgegeven aan Y.
5. Door Y is op het laagst mogelijke aggregatieniveau en op de meest passende wijze bepaald wat de met de kwalificerende immateriële activa samenhangende voordelen zijn. Het aggregatieniveau is daarbij vastgesteld op de EBIT, aangezien de immateriële activa worden verwerkt in alle kwalificerende producten, en een lager aggregatieniveau derhalve niet mogelijk is gebleken. Gelet op de belangrijke functie van R&D in de onderneming is deze functie aangemerkt als kernfunctie, hetgeen meebrengt dat het gebruik van de afpelmethode hier het meest geschikt is om de kwalificerende voordelen te bepalen.
6. De vaststelling van het voordeel is ontleend aan het gedachtegoed van de Verrekenprijzen en meer in het bijzonder aan een functionele analyse op hoofdlijnen en is door de Belastingdienst beoordeeld op basis van door de belastingplichtige (desgevraagd) verstrekte informatie.
7. Bij de bepaling van de voordelen is derhalve het verzoek van X gevolgd om in lijn met par. 4.6 van het Besluit d.d. 6 december 2018 de afpelmethode te hanteren en de fiscale operationele winst (de EBIT) van de fiscale eenheid als startpunt te nemen waarbij rekening wordt gehouden met voortbrengingskosten.
8. Er zijn geen routinematige functies onderkend.
9. De EBIT wordt gealloceerd op basis van een relatieve weging van de onderkende (kern-) functies. Hierbij hebben met name de hoge R&D uitgaven en het aantal personeelsleden dat zich (deels met gebruikmaking van WBSO) bezighoudt met R&D een belangrijke rol gespeeld. Daarbij wordt een afslag in aanmerking genomen voor immateriële activa die niet zijn voortgevloeid uit WBSO-werkzaamheden.
10. Op basis daarvan is geconcludeerd dat een gedeelte van [31% – 45%] van de operationele winst door Y wordt toegerekend aan artikel 12b van de Wet Vpb. De resterende operationele winst ter grootte van [55% – 69%] is toerekenbaar aan de overige kernfuncties, te weten (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Niet kwalificerende R&D / ondersteuning. Deze winst wordt belast tegen het reguliere tarief.
11. Er is sprake van uitbestede R&D-werkzaamheden als bedoeld in artikel 12bb van de Wet Vpb aan een buitenlandse groepsmaatschappij die kan worden aangemerkt als verbonden lichaam. Omdat de Innovatiebox op niveau van de EBIT van Y wordt toegepast wordt de Nexuscorrectie ook op dat aggregatieniveau berekend. Dit breukdeel is voor het eerste jaar van deze afspraak en de vier boekjaren jaren voorafgaand aan het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2019, met inachtneming van artikel 34d, leden 3 en 4, van de Wet Vpb 1969, vastgesteld op [0,76 – 1]. Er is overigens geen sprake van gekochte immateriële activa.
12. Voor de toepassing van het overgangsrecht van artikel 34d Wet Vpb wordt een uitgroei gehanteerd voor de toepassing van artikel 12b Wet Vpb, zoals dat artikel luidde op 31 december 2016, en wordt een ingroei gehanteerd voor de toepassing van artikel 12b Wet Vpb, zoals dat artikel luidt met ingang van 1 januari
2017. Achtergrond van deze ingroei is de aanwezigheid van voordelen welke toerekenbaar zijn aan immateriële activa die zijn voortgebracht voor 1 juli 2016 (het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 12b t/m 12bg en 34d van de Wet Vpb). De ingroei is een afspiegeling van de mate waarin de voortgebrachte kwalificerende immateriële activa aan de winst gaan bijdragen en is afgeleid van de economische levensduur van deze activa van [1 – 3] jaar. Deze uit- en ingroei is in lijn met de ingroei zoals die in een eerdere afspraak overeen is gekomen, cf. par. 10.2 van het Besluit d.d. 6 december 2018.

Conclusie

De Belastingdienst is in het vooroverleg tot de conclusie gekomen dat aan de eisen voor de gevraagde toepassing van de Innovatiebox is voldaan. Er is overeenstemming bereikt over de toepassing van de Innovatiebox. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst over een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.