rul-20200818-ibox-000004

Aanleiding

X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de Innovatiebox over de periode 2018 tot en met 2022.

Feiten

X is een industriële onderneming met<10 personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van € 1 miljoen - € 5 miljoen. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om toepassing van de Innovatiebox ziet op de art. 12b t/m 12bg van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Voorts zijn het Besluit d.d. 6 december 2018 (Staatscourant 2018 nr. 68661 20 december 2018) inzake de toepassing van de Innovatiebox, het Besluit d.d. 19 juni 2019 (nr. 2019/13003), par. 3 van het Besluit d.d. 9 mei 2017 (nr. 2017-1209) en de Regeling d.d. 31 december 2018 (nr. DB 2018/216528, gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810) aan de orde.

Overwegingen

Als gevolg van een wijziging in haar economische vooruitzichten (mede doordat X is overgenomen door een buitenlands concern) heeft belanghebbende een inschatting gemaakt van de mogelijke additionele administratieve lasten met betrekking tot het te voeren vooroverleg. Belanghebbende heeft er vervolgens voor gekozen om het vooroverleg te staken en heeft het verzoek om zekerheid vooraf ingetrokken. Overigens is vastgesteld dat wel is voldaan aan de voorwaarden uit het besluit d.d. 19 juni
2019. Een verdere inhoudelijke analyse is achterwege gebleven.

Conclusie

Het verzoek is ingetrokken.