rul-20200512-ibox-000001

Aanleiding

X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de Innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2020, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2016.

Feiten

X is een industriële onderneming met [26 – 75] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen – € 15 miljoen]. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode. Het verzoek is ingetrokken.

Rechtskader

Het verzoek van X om toepassing van de Innovatiebox ziet op het overgangsrecht als bedoeld in artikel 34d lid 1 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Voorts zijn het Besluit d.d. 6 december 2018 (Staatscourant 2018 nr. 68661 20 december 2018) inzake de toepassing van de Innovatiebox, het Besluit d.d. 19 juni 2019 (nr. 2019/13003), par. 3 van het Besluit d.d. 9 mei 2017 (nr. 2017-1209) en de Regeling d.d. 31 december 2018 (nr. DB 2018/216528, gewijzigd bij artikel VII van de Regeling van de Staatssecretaris van 18 december 2019, nr. 2019-0000199975, Stcrt. 2019, 69810) aan de orde.

Overwegingen

Als gevolg van het effect van de uitgroeiregeling in het kader van het overgangsrecht zoals opgenomen in artikel 34d Wet Vpb en hetgeen hierover onder 10.2 van het besluit d.d. 6 december 2018 is opgenomen, heeft belanghebbende een afweging gemaakt tussen de in casu uiteindelijke beperkte box voordelen en de additionele administratieve lasten voor toepassing van de Innovatiebox. Belanghebbende heeft er vervolgens voor gekozen het vooroverleg te staken en heeft het verzoek om zekerheid vooraf ingetrokken.

Conclusie

Het verzoek is ingetrokken.