Archieven: Tooltips

 • Lucratief belang

  Een lucratief belang betreft o.a. aandelen, vorderingen, of rechten waarmee (mede) een beloning wordt beoogt voor werkzaamheden (artikel 3.92b Wet inkomstenbelasting 2001). Het te verwachten rendement moet in verhouding tot de investering en het gelopen risico hoger zijn dan een normaal te verwachten rendement. Lucratieve belangen komen geregeld voor in het kader van ‘private equity’…

 • vestigingsplaatsfictie

  De vestigingsplaats van een rechtspersoon is van belang voor het vaststellen van – de omvang van – de belastingplicht van entiteiten in bepaalde landen. In Nederland is de hoofdregel voor het bepalen van de vestigingsplaats van een entiteit de plek waar de feitelijke leiding over de onderneming wordt uitgeoefend. Voor bepaalde wetten bestaat ook een…

 • entrepreneur

  De term ‘entrepreneur’ betekent (gewoon) ondernemer. In transfer pricing wordt deze term gebruikt om aan te geven dat een entiteit binnen de groep een zodanig complexe waarde toevoegende of strategische functie uitoefent, de meest significante ondernemingsrisico’s draagt, en/of eigenaar is van de meest unieke en strategische bezitting binnen de groep, en dat daarom het niet…

 • functies

  De heilige drie-eenheid in het vaststellen van Verrekenprijzen bestaat uit: functies, activa, risico’s. Deze drie elementen worden gewogen om een ‘profile’ van de onderneming te maken (‘functional profile’). Dit profiel is het startpunt voor de beoordeling van een zakelijke beprijzing van de activiteiten (Verrekenprijzen).

 • mediaan

  De uitkomst van een vergelijkbaarheidsanalyse in het kader van Verrekenprijzen wordt vaak uitgedrukt in een bandbreedte. Om tot deze bandbreedte te komen wordt een eerste (handmatige) selectie gemaakt. Wanneer bedrijfsmarges worden vergeleken, worden bijvoorbeeld doorlopend verlieslatende bedrijven veelal niet meegenomen. Hieruit volgt een brandbreedte (‘full range’), een interkwartielafstand (‘interquartile range’) en een mediaan. Doorgaans wordt…

 • transactional net margin

  Voor het vaststellen van een zakelijke prijsstelling tussen gelieerde entiteiten (’transfer pricing’) wordt met publieke financiele data een gezocht naar wat in vergelijkbare situaties tussen ongelieerde partijen zou worden betaald. Vaak leidt dit tot een vergelijking op de ‘netto-winstmarge’. Afhankelijk van het type ondernemingsactiviteit wordt gekeken naar de netto-winstmarge uitgedrukt in een percentage van de…

 • Coöperatie

  Een Coöperatie is een Nederlandse rechtsvorm. De Coöperatie is een vereniging, een cooperatieve vereniging. In het verleden werden cooperatieve verenigingen onder andere gebruikt voor samenwerking tussen ondernemers; bijvoorbeeld ten behoeve van de exploitatie van een melkfabriek, of voor gezamenlijke inkoop. Coöperaties worden ook gebruikt in internationale bedrijfsstructuren. In eerste instantie vanwege de flexibiliteit in de…

 • Dividendbelasting

  De Dividendbelasting is een bronbelasting op winstuitdelingen. Een bronbelasting houdt in dat de belasting wordt geheven van – in het geval van de Dividendbelasting – de aandeelhouder door inhouding van de belasting op het dividend. In Nederland is de Dividendbelasting thans 15%. Vaak is de Dividendbelasting een voorheffing en kan de Dividendbelasting verrekend worden met…

 • Ruling

  Een ‘Ruling’ is een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige waarin rechtsonzekerheid wordt weggenomen door afspraken te maken over de uitleg van de wet in een specifiek geval.

 • 10a

  Artikel 10a van de Wet op de Vennootschapsbelasting is een maatregel die grondslagerosie door groepsschulden moet voorkomen en leidt ertoe dat rente (en soorgelijke kosten) ten aanzien van een ‘besmette’ schuld niet aftrekbaar is. Een schuld is besmet als deze is aangetrokken van een verbonden partij, en waarbij de gelden zijn gebruikt voor besmette transacties;…

 • Participatiemaatschappij

  Een Participatiemaatschappij is een ‘platform waar arbeid en kapitaal’ samenkomen. Het bijeenbrengen van arbeid en kapitaal kan ertoe leiden dat een onderneming/ondernemingsactiviteit ontstaat. Een Participatiemaatschappij heeft veelal één partij die arbeid inbrengt, en verschillende partijen die geld bijeenbrengen; de investeerders. Vaak zijn die investeerders institutionele beleggers, zoals verzekeraars, pensioenfondsen etc. Vaak is sprake van ‘private…

 • Innovatiebox

  De Innovatiebox is een verlaagd effectief tarief voor bedrijfsopbrengsten die zijn toe te rekenen aan innovaties. Het tarief is (effectief) 9%. De Innovatiebox kan alleen worden toegepast op zelf-ontwikkelde innovaties. De Innovatiebox kan bijvoorbeeld niet worden toegepast op ‘aangekocht’ intellectueel eigendom.

 • Materiële onderneming

  Een materiële onderneming is een bundeling van kapitaal en arbeid, die in het economisch verkeer actief is met het oogmerk een resultaat te behalen dat het resultaat te verwachten met normaal (passief) vermogensbeheer overtreft. Oftewel: ‘een rokende schoorsteen’.

 • Houdstervennootschap

  Een Houdstervennootschap of houdster is een vennootschap die als functie heeft het houden van aandelen in een andere vennootschap of in andere vennootschappen. Houdstervennootschappen kunnen om verschillende redenen worden gebruikt en hoeven niet te worden gebruikt voor belastingbesparing. Houdsters kunnen echter wel een belastinbesparendefunctie hebben. Veelal als we het in Nederland hebben over brievenbusmaatschappijen hebben…

 • Hybridemismatchmaatregelen

  Hybride mismatches kunnen leiden tot dubbele aftrek, of aftrek zonder betrekking in de heffing. Hierdoor kan het effectieve belastingtarief van een groep worden verlaagd. Het is dus een kostenbesparing. Er bestaan verschillende varianten van hybriditeit, maar de kern is dat het ene land een transactie of structuur anders ziet dan het andere land, en als…

 • Europese Unie

  De Europese Unie is een samenwerkingsverband van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Binnen de Europese Unie gelden regels die Europese ‘integratie’ – o.a. grensoverschrijdend zakendoen – stimuleren en belemmeringen verbieden. Zo mag een inwoner van de ‘eigen’ lidstaat niet slechter worden behandeld dan een inwoner van een andere lidstaat, indien sprake is van…

 • Belastingverdrag

  Een Belastingverdrag is een overeenkomst tussen twee staten waarin de staten met elkaar afspreken hoe heffingsrechten worden verdeeld om dubbele belastingheffing te voorkomen, en om dubbele niet-heffing tegen te gaan. Belastingverdragen zijn erop gericht om ‘reele’ grensoverschrijdende economische activiteiten tussen de beide verdragspartners te stimuleren. Belastingverdragen bieden steeds vaker handvatten om misbruik met ‘irreele’ grensoverschrijdende…

 • Conditionele Bronbelasting

  De conditionele bronbelasting is een heffing aan de bron over bepaalde rentebetalingen, royaltybetalingen, en vanaf 1 januari 2024 ook winstuitkeringen. De conditionele bronbelasting is slechts van toepassing voor betalingen aan verbonden entiteiten in landen in op een lijst opgenomen laagbelastende jurisdicties en niet-cooperatieve jurisdicties, en in misbruiksituaties. Ook betalingen aan verbonden entiteiten in landen die…

 • Verrekenprijzen

  Een verrekenprijs betreft de prijsstelling voor het leveren van goederen of diensten tussen met elkaar verbonden lichamen of personen. In de Nederlandse wet is een regeling opgenomen die voorschrijft dat inkomen van een belastingplichtige in beginsel wordt bepaald op basis van prijzen die ook zouden worden overeengekomen tussen niet met elkaar verbonden partijen (‘arm’s length’).…

 • Vennootschapsbelasting

  Vennootschapsbelasting is de belasting over ondernemingswinsten van in Nederland gevestigde bedrijven, bijvoorbeeld Naamloze Vennootschappen, Besloten Vennootschappen, Coöperaties, maar ook vergelijkbare buitenlandse en binnenlandse typen rechtsvormen. Het tarief van de Vennootschapsbelasting is tegenwoordig 19% van de winst tot EUR 200,000, en 25.8% over het meerdere.

 • Vaste inrichting

  Een Vaste inrichting is een ondernemingsactiviteit van een entiteit of natuurlijk persoon in een ander land dan waarin de entiteit is gevestigd of de natuurlijk persoon woonachtig is. Indien een in een buitenland gevestigde entiteit of een in een buitenland woonachtig natuurlijk persoon een Vaste inrichting heeft in Nederland is deze over de inkomsten van…

 • deelnemingsvrijstelling

  De deelnemingsvrijstelling is een belastingvrijstelling van buitenlandse winsten ten aanzien van een kwalificerend aandelenbelang. De vrijstelling betreft zowel winstuitdelingen als vermogenswinsten ten aanzien van het belang. Het principe achter een deelnemingsvrijstelling is het voorkomen van dubbele belastingheffing over ondernemingswinsten, en het kunnen concurreren met lokale marktpartijen door niet aanvullend te belasten in Nederland.