3 december 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 7 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 5 advance tax rulings, 1 advance pricing agreement, 0 innovatiebox rulings, en 1 overige ruling.

Deze week 7 nieuwe rulings. Ruling #7 betreft de zakelijkheid van de financiering in het kader van artikel 10a. Ruling #3 gaat over de afwezigheid van een vaste inrichting ten aanzien van een voorraad die in Nederland wordt gehouden.

Dank voor het lezen!

Advance Tax Rulings

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028, aansluitend op twee eerdere afspraken tot en met 2023 respectievelijk 2024.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern, actief in de industriële sector. De indirecte moedermaatschappij van X is beursgenoteerd, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie en de actieve tophoudster van de groep. Er zijn meerdere groepsvennootschappen in Nederland  actief. De activiteiten worden uitgeoefend door [11 - 25] werknemers in Nederland.

X is onderdeel van het houdster- en financieringsplatform in Nederland en houdt in dat kader middellijk en onmiddellijk aandelenbelangen in diverse (niet) Europese vennootschappen. De activiteiten van de hiervoor vermelde vennootschappen zijn in lijn met de werkzaamheden van de groep in haar geheel.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van leningen als vreemd vermogen en dat op de betalingen op deze leningen geen dividendbelasting verschuldigd is. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern, actief in de industriële sector. De indirecte moedermaatschappij van X is beursgenoteerd, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie en de actieve tophoudster van de groep. Er zijn meerdere groepsvennootschappen in Nederland actief. X is onderdeel van het houdster en financieringsplatform in Nederland en geeft in dat kader leningen uit op de kapitaalmarkt. De activiteiten van het houdster en financieringsplatform in Nederland worden uitgeoefend door [11 - 25] werknemers in Nederland.

De door X uitgegeven leningen zijn achtergesteld, hebben juridisch een eeuwigdurende looptijd en de vergoeding op de leningen is niet winstafhankelijk.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten (verdragsland A). X is een actieve dochtervennootschap van een internationaal opererend concern in de industriële sector. X is onderworpen aan winstbelasting in verdragsland A.

X is voornemens producten buiten verdragsland A te distribueren. X zal hiervoor in Nederland een distributiecentrum van een derde partij (Y) gebruiken. Y is een besloten vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland. Het eigendom van de producten blijft bij X. Werknemers van X, woonachtig in verdragsland A, zullen een aantal keer per jaar naar Nederland reizen om de voorraad van de producten te controleren. De werknemers van X hebben slechts toegang tot het distributiecentrum nadat toestemming is verkregen van Y.

X heeft vanwege wettelijke verplichtingen een adres in Nederland en zal een serviceovereenkomst aangaan met een andere derde partij (B) voor de kwaliteitscontrole van de producten. Voor B heeft hetzelfde te gelden, B heeft slechts toegang tot het distributiecentrum nadat toestemming is verkregen van Y (eventueel via X).

Y en B zullen diensten voor X gaan verrichten, welke van ondersteunende aard zijn. X heeft geen werknemers in Nederland en oefent verder geen activiteiten uit in Nederland. De functies en werkzaamheden van Y en B brengen niet met zich mee dat Y of B – formeel dan wel feitelijk – de bevoegdheid heeft om overeenkomsten te sluiten ten behoeve van X.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van leningen als vreemd vermogen en dat op de betalingen op deze leningen geen dividendbelasting verschuldigd is. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2024 tot en met 2028 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2023).

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern, actief in de industriële sector. De indirecte moedermaatschappij van X is beursgenoteerd, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie en de actieve tophoudster van de groep. Er zijn meerdere groepsvennootschappen in Nederland actief. X is onderdeel van het houdster en financieringsplatform in Nederland en geeft in dat kader leningen uit op de kapitaalmarkt. De activiteiten van het houdster en financieringsplatform in Nederland worden uitgeoefend door [11 - 25] werknemers in Nederland.

De door X uitgegeven leningen zijn achtergesteld, hebben juridisch een eeuwigdurende looptijd en de vergoeding op de leningen is niet winstafhankelijk.

Open de ruling.

#5

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van twee commanditaire vennootschappen en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2025.

Feiten: X en Y zijn een commanditaire vennootschappen opgericht naar het recht van Nederland. X en Y fungeren als een platform waar arbeid en kapitaal samen komen. De arbeid wordt geleverd door Z, de beherend vennoot van X en Y, een naar Nederlands recht opgerichte en in Nederland gevestigde vennootschap. Het personeel in Nederland werkt voor rekening en risico van X en Y en beschikt over professionele kennis en (internationale) ervaring in deze sector. De activiteiten worden uitgeoefend door [11 - 25] werknemers in Nederland. X en Y hebben eigen kantoorruimte ter beschikking. De groep is actief in de dienstverlenende sector.

Het doel van X en Y is om gezamenlijk te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X houdt de investeringen in de portfoliovennootschappen via een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid opgericht naar het recht van en gevestigd in Nederland. Y houdt de investeringen in de portfoliovennootschappen rechtstreeks.

De werkzaamheden van X en Y nemen de komende jaren af, om deze reden wordt een kortere looptijd gehanteerd bij de vaststellingsovereenkomst.

De toetreding, vervanging en wijziging van de onderlinge gerechtigheid van de commanditaire vennoten in X is onderworpen aan de unanieme toestemming van alle vennoten, zowel commanditaire als beherende vennoten.

De toetreding, vervanging en wijziging van de onderlinge gerechtigheid van de commanditaire vennoten in Y is onderworpen aan de unanieme toestemming van alle vennoten, zowel commanditaire als beherende vennoten.

Open de ruling.

Advance Pricing Agreements

#6

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: X is het in Nederland gevestigde hoofdkantoor van de Z-groep. De Z-groep is een internationaal opererende groep in de dienstverlenende sector.

X bepaalt het algemene strategische raamwerk van de Z-groep en houdt zich met name bezig met concerndienstverlening. X verleent concerndiensten ten behoeve van de lokale vestigingen in Nederland en in het buitenland. De lokale vestigingen binnen de Z-groep hebben een bepaalde mate van autonomie om zelfstandig te opereren en de risico’s te dragen die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten. De lokale vestigingen bestaan zowel uit lokale vennootschappen als uit vaste inrichtingen van X.

De concerndiensten van X omvatten een breed scala aan verschillende diensten, waaronder (risk) management, legal, business support, HR en IT.

Bij het verlenen van concerndiensten door X zijn diverse teams en personeelsleden van X betrokken. X draagt nauwelijks risico’s ten aanzien van de concerndiensten en gebruikt geen immateriële activa bij het verlenen van deze diensten.

Open de ruling.

Overige rulings

#7

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van artikel 10a van de van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (van de Wet Vpb) ten aanzien van twee grensoverschrijdende leningen.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern actief in de industriële sector. Het concern oefent in Nederland operationele activiteiten uit door middel van een aantal vennootschappen.

X heeft van een derde alle aandelen in Y gekocht in het boekjaar 2022. Y is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht en feitelijk in Nederland gevestigd. De activiteiten van Y liggen in het verlengde van de rest van het concern. X wordt gehouden door Z, een vennootschap opgericht naar het recht van een lidstaat van Europese Unie en aldaar gevestigd (staat A).

Een deel van de koopprijs is gefinancierd met een lening van Z (lening 1). Z is onderworpen aan winstbelasting in staat A en heeft de lening gefinancierd met eigen middelen. Lening 1 is na een kort tijdsverloop volledig omgezet in nominaal aandelenkapitaal.

X heeft de koopprijs verder gefinancierd met een lening van groepsmaatschappij V (lening 2). V is een naar Nederlandse fiscale maatstaven een niet transparant samenwerkingsverband gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (staat B). V is onderworpen aan winstbelasting in staat B. De lening is vastgelegd in een overeenkomst van geldlening.

V heeft lening 2 voor een deels gefinancierd uit eigen middelen. Het restant heeft zij gefinancierd met een geldlening van W, een vennootschap opgericht naar het recht van staat A en aldaar gevestigd. W is onderworpen aan winstbelasting in staat A. W houdt vrijwel het gehele belang in V. vanuit het perspectief van staat A is V fiscaal transparant. Pro rata wordt W in staat A in de heffing betrokken voor haar belang in V.

X heeft een klein deel van de leningen ook aangewend om een externe financiering op het niveau van Y te herfinancieren.

De leningen zijn in dezelfde valuta als de valuta waarin X aangifte doet.

Open de ruling.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe kennisgroepstandpunten ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.