26 november 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 9 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 6 advance tax rulings, 0 advance pricing agreements, 2 innovatiebox rulings, en 1 overige ruling.

Deze week 9 nieuwe rulings. Ruling #3 betreft artikel 8bd Wet Vpb. In dit geval wordt een afgewaardeerde vordering gestort door de schuldeiser in de schuldenaar. Wederom wordt 8bd niet van toepassing geacht, omdat er geen sprake zou zijn van een teboekstelling. Ruling #4 gaat over het vrijstellen van valutaresultaten op een aankoopsom op basis van paragraaf 1.7.4 het Besluit Deelnemingsvrijstelling. Ruling #9 gaat over het fiscaal erkend kapitaal voor de dividendbelasting bij een omzetting van reserves in nominaal kapitaal voor de verplaatsing van de feitelijke leiding naar Nederland.

Dank voor het lezen!

Advance Tax Rulings

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de deelnemingsvrijstelling zodat de ruisende grensoverschrijdende juridische fusie zonder heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting plaatsvindt. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X staat aan het hoofd van een internationaal opererend concern actief in de financiële sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door [> 1.000] werknemers.

X houdt onder andere alle aandelen in Y. Y is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. De activiteiten van Y liggen in het verlengde van de werkzaamheden van de groep in haar geheel.

X en Y gaan ruisend grensoverschrijdend juridisch fuseren. Y is de verdwijnende vennootschap en X is de verkrijgende vennootschap bij de hiervoor bedoelde juridische fusie. X heeft geen schuldvorderingen op Y waarin stille reserves aanwezig zijn.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern, A, dat actief is in de dienstverlenende sector. Het A-concern maakt al langer gebruik van een platform in Nederland om haar belangen aan te sturen.

In Nederland worden bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door X en de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen. De activiteiten worden uitgeoefend door [1 - 10] werknemers in Nederland.

Het doel van X is om te investeren in een portfoliovennootschap, zijnde A. Het personeel van X is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van deze portfoliovennootschap en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. Voor zover nodig, wordt personeel ter beschikking gesteld aan X.

X houdt meer dan 5% van de aandelen in A, een operationele vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land buiten de Europese Unie. Het belang in A is in het boekjaar 2022 verkocht aan een derde partij.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf dat artikel 8bd van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) buiten toepassing kan blijven. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023.

Feiten: X, een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd, behoort tot een internationaal beursgenoteerd concern, actief in de industriële sector. X treedt op als houdstervennootschap. In Nederland worden door X en de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen bedrijfseconomische activiteiten uitgeoefend door [1 - 10] werknemers.

Y, een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (EU), is enig aandeelhouder van X. Y houdt meerdere deelnemingen, waaronder B en indirect A. A is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een lidstaat van de EU. B is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een (andere) lidstaat van de EU.

B heeft een vordering op A, welke begin 2023 ten laste van de winst is afgewaardeerd. B heeft dus een verlies genomen ter grootte van het verschil tussen de nominale waarde en de waarde in het economisch verkeer. Deze vordering wordt voor de lagere waarde in het economisch verkeer door Y overgenomen. Als gevolg van deze overname heeft Y een vordering op haar indirecte dochtervennootschap A.

In 2023 verplicht X zichzelf tegenover A kapitaal te storten in A. Ter voldoening van de stortingsverplichting verkrijgt X de schuld aan Y van A (de schuldovername). Zowel in de civielrechtelijke vormgeving van de schuldovername als in de jaarrekening van A en X wordt de nominale waarde van de schuld gehanteerd. Er wordt geen valutaresultaat behaald op de schuldovername. Na de schuldovername heeft Y daarmee een vordering op X.

Voor het einde van het boekjaar zal Y haar onvolwaardige vordering op X inbrengen in X middels een kapitaalstorting (kapitaalstorting in natura). Er wordt geen valutaresultaat behaald op de kapitaalstorting.

Er wordt op geen moment een verlies genomen binnen het concern op het geheel van de hierboven beschreven transacties. Er wordt derhalve alleen bij B een verlies genomen ten tijde van de afwaardering van de vordering.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: Naar aanleiding van de voorgenomen verkrijging van meerdere deelnemingen in een andere valuta dan de functionele valuta is verzocht om zekerheid vooraf om de valutakoers van de te betalen koopsom te fixeren. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2022.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland. X behoort tot een internationaal opererend concern, actief in de industriële sector. In Nederland worden door X en de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen bedrijfseconomische operationele activiteiten verricht door [301 – 500] werknemers.

X heeft een verzoek ingediend ten aanzien van het voornemen om drie deelnemingen, opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, te kopen waarvan de koopsommen in een andere valuta luiden dan de functionele valuta van X. X heeft het voornemen om voorafgaand aan de daadwerkelijke betaling van de koopsommen valutatermijntransacties aan te gaan om het valutarisico ten aanzien van de aankoop van de deelnemingen af te dekken.

De koopsommen zijn later in het boekjaar betaald en X heeft als gevolg van de valutatermijntransacties valutaresultaten gerealiseerd.

Open de ruling.

#5

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de aanwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten (verdragsland A). X is een actieve dochtervennootschap van een internationaal opererend concern in de industriële sector. X is onderworpen aan een winstbelasting in verdragsland A.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

#6

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening voor Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten: X is vormgegeven als een fonds voor gemene rekening. Het doel van X is om investeerders samen te brengen (poolen) om zodoende kapitaal te investeren. De beheerder van X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland. De bewaarder van X is een stichting opgericht naar het recht van Nederland. Het behoort tot de mogelijkheden dat ook buitenlandse investeerders bewijzen van deelgerechtigdheid zullen gaan houden in het fonds voor gemene rekening
.
X behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, dat actief is in de dienstverlenende sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen activiteiten uitgeoefend door [> 1.000] werknemers.

De vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid in X kan uitsluitend geschieden aan het fonds zelf.

Open de ruling.

Innovatiebox

#7

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2020, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2016.

Feiten: X is een industriële onderneming met [26 – 75] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

#8

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de gebroken boekjaren 2022/2023 tot en met 2026/2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met het boekjaar 2021/2022.

Feiten: X is een industriële onderneming met [26 – 75] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [< € 1 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met eigen (gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. X heeft een entrepreneursrol met als bijbehorende functies Corporate Excellence en Research & Development (als de belangrijkste kernfunctie). In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2022 gemiddeld [20.000 – 50.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [21 – 50] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [> € 10 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De R&D werkzaamheden worden nagenoeg uitsluitend gefinancierd met eigen vermogen.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot meerdere verleende patenten. Er zijn daarnaast ook enkele patenten in aanvraag. De patenten zien zowel op producttechnologie als op procestechnologie.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om ongewijzigde toepassing van de afpelmethode, aangezien feiten en omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande vaststellingsovereenkomst.

Open de ruling.

Overige rulings

#9

Aanleiding: X heeft verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of zij in Nederland gevestigd zal zijn en over de hoogte van haar fiscaal erkend gestort kapitaal voor de toepassing van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB).

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar buitenlands recht en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten (verdragsland A). X is de tophoudster van een internationaal concern actief in de dienstverlenende sector met bedrijfseconomische operationele activiteiten in Nederland en beschikt over substantiële personele aanwezigheid in Nederland.

X is voornemens haar feitelijke leiding naar Nederland te verplaatsen vanwege zakelijke overwegingen. De vergaderingen van het bestuur van X zullen in Nederland gaan plaatsvinden en het bestuur zal overwegend vanuit Nederland werkzaam zijn. Bij dit bestuur berust de feitelijke leiding van X. Alleen bij hoge uitzondering zal een vergadering in een ander land dan Nederland plaatsvinden maar niet in verdragsland A. Ook gaat X kantoor houden in Nederland, wordt de administratie in Nederland gevoerd alsmede diverse hoofdkantoorfuncties.

In de periode dat X nog feitelijk gevestigd is in verdragsland A worden de winstreserves van X gedeeltelijk omgezet in nominaal aandelenkapitaal (herkapitalisatie). Het nominale aandelenkapitaal van X zal bij statutenwijziging worden verhoogd door middel van bijschrijving op de uitgegeven aandelen ten laste van de winstreserves van X. Een omzetting van winstreserves in nominaal aandelenkapitaal is mogelijk naar het recht van verdragsland A.

Open de ruling.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe kennisgroepstandpunten ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.