21 november 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten

Deze week 7 nieuwe kennisgroepstandpunten.

Dank voor het lezen!

Inkomstenbelasting niet-winst

#1

Aanleiding: Meerdere belastingplichtigen beleggen samen in een besloten commanditaire vennootschap (hierna: cv). De vraag is hoe vennoten (natuurlijke personen/particuliere beleggers) hun aandeel in een besloten cv, die geen onderneming drijft in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), moeten aangeven in hun aangifte inkomstenbelasting.

Vragen:

1. Op welke wijze dienen de vennoten hun (deel)gerechtigdheid/aandeel in een besloten cv, die geen onderneming in de zin van de Wet IB 2001 drijft, in box 3 aan te geven?
2. Zijn de waarderingsvoorschriften van artikel 5.20 Wet IB 2001 van toepassing bij een besloten cv, indien de cv belegt in (verhuurde) woningen?

Antwoorden:

1. De vennoten van een besloten cv, die geen onderneming in de zin van de Wet IB 2001 drijft, moeten elk van de bezittingen en schulden van de besloten cv voor hun pro rata aandeel aangeven in box 3.
2. De waarderingsvoorschriften van artikel 5.20 van de Wet IB 2001 zijn van toepassing als een cv belegt in (verhuurde) woningen.

Lees het kennisgroepstandpunt.

#2

Aanleiding: Om het bestaan van het bedrijf en werkgelegenheid te garanderen en daarnaast de opbrengsten voor een goed doel te bestemmen, schenkt een kinderloze groot aandeelhouder (hierna: schenker) in vijf termijnen de certificaten van aandelen aan een ANBI via een akte van periodieke schenking (hierna: akte).

De periodieke gift is op 1 april 2022 in de akte vastgelegd. Volgens de akte worden er in vijf termijnen certificaten van aandelen geschonken over een tijdvak van vijf jaren voor de eerste maal in 2022 en voor de laatste maal per 31 december 2026.

In de akte is het volgende opgenomen:

ONTBINDENDE VOORWAARDE
De schenking (van alle termijnen) wordt gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de Schenker de onderhavige schenking uiterlijk eenendertig december tweeduizend zevenentwintig bij notariële akte herroept.

De ontbindende voorwaarde heeft goederenrechtelijke werking.

Indien de schenking wordt herroepen, is de Begiftigde verplicht de betreffende certificaten af te staan aan de Schenker en mee te werken aan de bijbehorende formaliteiten (voor zover nodig).

Het recht op herroeping vervalt op het moment van overlijden van de Schenker.

Vragen:

1. Kan deze jaarlijkse schenking van certificaten van aandelen als periodieke gift in aanmerking worden genomen?

2. Zo nee, kunnen de voorwaarden van de akte worden aangepast zodat er wel sprake is van een periodieke gift?

Antwoorden:

1. Nee, de minimale looptijd van een periodieke gift is vijf jaar. De schenker mag deze looptijd niet zelf zodanig kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om de al vervallen termijnen ter herroepen.

2. Ja, maar niet met terugwerkende kracht. Op de datum van de aanpassing van de akte gaat de termijn van vijf jaar, zoals deze geldt voor het aanmerken als periodieke gift, lopen.

Lees het kennisgroepstandpunt.

#3

Aanleiding: Een belastingplichtige besluit een schenking te doen aan een ANBI. Hij wil dit doen door middel van een periodieke gift. In de schenkingsovereenkomst wordt opgenomen dat hij jaarlijks € 200.000 zal overmaken aan de ANBI. Verder wordt opgenomen dat de verplichting om geld over te maken eindigt na vijf jaar of als voor het einde van de periode van vijf jaar de persoonlijke gegevens van de schenker in verband met (continuering van) deze periodieke gift openbaar moeten worden gemaakt. Deze laatste voorwaarde is opgenomen naar aanleiding van het ten tijde van het opstellen van de schenkingsovereenkomst ingediende wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Daarin is opgenomen dat in bepaalde situaties de gegevens van schenkers openbaar moeten worden gemaakt, terwijl de belastingplichtige anoniem wenst te blijven.

Vraag: Is sprake van een voor de periodieke giftenaftrek vereiste wezenlijke onzekerheid wanneer de belastingplichtige de periodieke gift kan beëindigen in de situatie dat binnen de vijfjaarstermijn zijn persoonlijke gegevens openbaar moeten worden gemaakt?

Antwoord: Ja. Belastingplichtige heeft geen invloed op de vraag of er een verplichting komt om zijn persoonlijke gegevens openbaar te maken. Het opnemen van een voorwaarde dat de uitkeringen op grond van de periodieke gift mogen worden beëindigd wanneer er een verplichting komt om persoonlijke gegevens van schenkers openbaar te maken, kan worden aangemerkt als een toegestane beëindigingsmogelijkheid. Er blijft sprake van een wezenlijke onzekerheid dat is vereist voor het in aanmerking nemen van een periodieke gift.

Lees het kennisgroepstandpunt.

#4

Aanleiding: Belastingplichtige heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017 uitsluitend box 3-bezittingen opgegeven ten bedrage van € 20.000. Deze bezittingen bestaan volledig uit binnenlandse vermogensbestanddelen. Omdat de waarde van de vermogensbestanddelen het heffingvrij vermogen (hier gesteld op € 25.000) niet te boven gaat, heeft dit geleid tot een nihilaanslag. Na afloop van de reguliere navorderingstermijn, die hier eindigde op 31 december 2022, komt de inspecteur erachter dat het box 3-vermogen in totaal € 700.000 bedraagt. Daarvan heeft € 200.000 betrekking op binnenlandse vermogensbestanddelen en € 500.000 op buitenlandse vermogensbestanddelen. De inspecteur wil met gebruikmaking van de verlengde navorderingstermijn als bedoeld in artikel 16, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) een navorderingsaanslag opleggen met betrekking tot de buitenlandse vermogensbestanddelen.

Vragen:

1. Moet de inspecteur bij het opleggen van de navorderingsaanslag rekening houden met het heffingvrij vermogen en de heffingskorting?

2. Zo ja, moet de inspecteur het heffingvrij vermogen en de heffingskorting (deels) toerekenen aan de binnenlandse vermogensbestanddelen die niet in de navorderingsaanslag kunnen worden betrokken?

Antwoorden:

1. Ja, de inspecteur moet bij het opleggen van de navorderingsaanslag rekening houden met het heffingvrij vermogen en de heffingskorting.

2. Nee, het heffingvrij vermogen en de heffingskorting worden niet (deels) toegerekend aan de binnenlandse vermogensbestanddelen die niet in de navorderingsaanslag kunnen worden betrokken.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Auto

#5

Aanleiding: Per 1 januari 2002 mag de laadruimte van een kleine bestelauto of een bestelauto met een dubbele cabine voorzien zijn van één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte. Indien de laadruimte van fabriekswege voorzien is van andere zijruiten, dan moeten deze geheel worden verwijderd en worden vervangen door vaste panelen van ondoorzichtig materiaal dat niet geheel of gedeeltelijk uit glas mag bestaan om te voldoen aan de fiscale inrichtingseisen.

Een aantal type motorrijtuigen is af fabriek voorzien van op de buitenkant van de carrosserie geplakte zijruiten zonder gebruik te maken van raamrubbers. Bij de ombouw van personenauto naar bestelauto wordt onder meer de linker ruit in de laadruimte verwijderd. Vervolgens wordt ondoorzichtig en vormvast materiaal op onverbrekelijke wijze aan de buitenkant op de carrosserie bevestigd, waarna de ruit wordt teruggeplaatst. Daarmee wordt aan de blinderingseis van de laadruimte voldaan.

Nu doen zich situaties voor waarbij ondoorzichtig plaatmateriaal op onverbrekelijke wijze aan de binnenkant van de carrosserie wordt bevestigd zonder de ruit te verwijderen.

Vraag: Als de carrosserie aan de binnenkant van ondoorzichtig plaatmateriaal - dat op onverbrekelijke wijze aan de carrosserie wordt verbonden - wordt voorzien om te voldoen aan de blinderingseis, is het dan toegestaan om de zijruiten te laten zitten als de zijruit van fabriekswege op de buitenzijde carrosserie is geplakt?

Antwoord: Ja, dat is toegestaan.

Lees het kennisgroepstandpunt.

#6

Aanleiding: Belanghebbende doet na inwerkingtreding van de nieuwe afschrijvingstabel van artikel 8 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: UR BPM 1992) per 1 juli 2023 aangifte voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM). Belastingplichtige voert een gebruikt motorrijtuig vanuit een andere Europese lidstaat in. Het belastbare feit - de inschrijving in het kentekenregister - ligt na 1 juli 2023. Dit heeft in casu tot gevolg dat de afschrijving op het motorrijtuig lager ligt dan het geval zou zijn geweest bij gebruikmaking van de afschrijvingstabel die gold tot 1 juli 2023.

Vraag: Kan belanghebbende bij de aangifte BPM – voor een inschrijving in het kentekenregister na 1 juli 2023 - voor een motorrijtuig met een Datum Eerste Toelating (hierna: DET) die ligt voor de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe afschrijvingstabel (1 juli 2023) een beroep doen op de afschrijvingstabel zoals die van toepassing was op de DET?

Antwoord: Nee, voor de berekening van de BPM op een gebruikt voertuig is de tabel van toepassing zoals die geldt op de goedkeurdatum.

Lees het kennisgroepstandpunt.

IBR IB niet-winst/loonbelasting/PH-aanslag

#7

Aanleiding: Een extraterritoriale werknemer maakt kosten omdat zijn kinderen naar een internationale school gaan. De school is gevestigd buiten Nederland. De werkgever wil de kosten vergoeden.

Vragen:

1. Kunnen de schoolgelden voor een internationale school gevestigd buiten Nederland gericht vrijgesteld vergoed worden?

2. Maakt het hierbij verschil of de werkgever de daadwerkelijke extraterritoriale kosten (hierna: ET-kosten) vergoedt of de 30%-regeling toepast?

3. Mogen bij vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten de integrale schoolgelden of alleen de extra kosten gericht vrijgesteld worden vergoed?

Antwoorden:

1. Ja.
2. Ja, bij vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten dient het causaal verband tussen de schoolgelden en het tijdelijk verblijf
buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking aannemelijk te worden gemaakt.
3. Ook bij vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten mogen de integrale kosten gericht vrijgesteld worden vergoed.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe rulings ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.