16 november 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 6 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 0 advance tax rulings, 1 advance pricing agreement, 5 innovatiebox rulings, en 0 overige rulings.

Deze week 6 nieuwe rulings. Dank voor het lezen!

Advance Pricing Agreements

#1

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: X is het in Nederland gevestigde hoofdkantoor van de Z-groep. De Z-groep is een internationaal opererende groep in de informatietechnologie sector.

Als strategisch centrum verricht X de belangrijkste kernfuncties van de Z-groep zoals strategisch management, onderzoek en ontwikkeling en marketing. Daarnaast verricht X overige diensten binnen de Z-groep zoals het beheer en onderhoud van IT-infrastructuur en juridische diensten. X is de eigenaar van alle immateriële activa van de groep en draagt alle gerelateerde kosten. X fungeert als centrale coördinator met een sturende rol in projecten en in het centraal management van projectrisico's. Voorts draagt X de belangrijkste ondernemersrisico’s en functioneert als de principaal binnen de groep.

De verkoop- en implementatieactiviteiten van de Z-groep zijn geografisch georganiseerd. X verricht zelf de verkoop- en implementatieactiviteiten in Nederland en in territoria waar geen lokale groepsmaatschappij van de Z-groep (verkoper) is gevestigd. Voor territoria waarin wel een verkoper is gevestigd, heeft X contracten gesloten met de respectieve gelieerde verkopers voor verkoop- en implementatieactiviteiten in hun respectieve territoria (zowel binnen als buiten de Europese Unie (EU)). Bepaalde verkopers hebben in vergelijking met de andere verkopers minder functionaliteit. In principe geldt dat klanten in een bepaald territorium hun contracten afsluiten met de desbetreffende verkoper in dat territorium. Verkopers zijn geen eigenaar van waardevolle (immateriële) activa. Verkopers dragen beperkte markt- en debiteurenrisico’s. X draagt het valutarisico indien verkopers in een andere valuta dan de euro inkomen rapporteren. Voor verrekenprijsdoeleinden worden verkopers gekarakteriseerd als routinematige distributeurs met beperkte risico’s.

X heeft contracten gesloten met enkele groepsmaatschappijen in de EU voor het verlenen van contract research & development diensten (contract-R&D-diensten) aan X. In de boekjaren 2023 tot en met 2027 zullen enige andere groepsmaatschappijen ook contract-R&D-diensten gaan verlenen aan X. De groepsmaatschappijen die contract-R&D-diensten verlenen aan X (RD- contractors) verlenen deze diensten aan en onder leiding van X. De middels de contract-R&D- diensten ontwikkelde technologieën en immateriële activa worden eigendom van X. RD-contractors zijn geen eigenaar van waardevolle (immateriële) activa. Voor verrekenprijsdoeleinden worden RD-contractors gekarakteriseerd als routinematige dienstverleners met beperkte risico's.

Bij gelegenheid verlenen groepsmaatschappijen elkaar tijdelijk ondersteuning, bijvoorbeeld bij verkoop- en implementatieprojecten. X draagt als centrale coördinator zorg voor de projectadministratie en rekent als zodanig de kosten van aldus verleende ondersteuning toe aan het betreffende project. In dat kader factureert de dienstverlener de gewerkte uren aan X, die de factuur aan de dienstverlener betaalt. Vervolgens zorgt X dat de desbetreffende kosten voor rekening komen van de groepsmaatschappij die de ondersteuning heeft ontvangen. De dienstverleners zijn geen eigenaar van waardevolle (immateriële) activa en lopen beperkte risico's bij het verlenen van ondersteuning. Voor verrekenprijsdoeleinden wordt onderlinge ondersteuning gekarakteriseerd als routinematige dienstverlening met beperkte risico's.

De gevraagde zekerheid vooraf ziet op de volgende transacties tussen X en de desbetreffende groepsmaatschappijen van de Z-groep:
1. Verkoop- en implementatiedienstverlening aan X.
2. Contract-R&D-dienstverlening aan X.
3. Tijdelijke onderlinge ondersteuning groepsmaatschappijen via X.

Open de ruling.

Innovatiebox

#2

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2025. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met het jaar 2020.

Feiten: X is een industriële onderneming met [76 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. Deze omzet wordt deels behaald met een royalty voor technologie die is ontwikkeld door X. X behaalt geen omzet met transacties met een entiteit in een laagbelastende jurisdictie.

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X verzoekt om toepassing van de per activum methode voor de (netto) royaltyopbrengsten, die zien op zowel gepatenteerde immateriële activa die door X zijn voortgebracht voor 1 januari 2017, als ook op het gebruik van merkenrechten. X vervult in dat kader de entrepreneursrol met als bijbehorende functies Corporate Excellence, (strategische) Marketing & Sales en Research & Development.

De immateriële activa worden overigens niet doorontwikkeld.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2017, welke per 1 januari 2017 is vervallen als gevolg van een wetswijziging. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2022.

Feiten: X is een industriële onderneming met [11 - 25] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. Deze omzet wordt voornamelijk behaald met eigen (gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X. X behaalt omzet met transacties met een entiteit in een laagbelastende jurisdictie, maar dat is minder dan 30% van de omzet waar het verzoek om vooroverleg op ziet.

Fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van gevoegde dochtermaatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X heeft transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in)directe verbondenheid groter dan 25%) die o.a. de producten van X wereldwijd verkopen. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Haar activiteiten met betrekking tot Research & Development zijn aan te merken als een kernfunctie. Hiernaast houdt zij zich ook bezig met (strategische) Sales en ondernemerschap (Corporate Excellence). In het kader van de activiteiten met betrekking tot Research & Development beschikt X over een R&D- afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor jaarlijks S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2019 gemiddeld [< 5.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [5 - 10] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode jaarlijks [€ 0,6 miljoen - € 1 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [5% - 10%] van de omzet.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot meerdere aangevraagde en verleende patenten waarbij regelmatig nieuwe patenten worden verleend. Er zijn thans ook enkele patenten in aanvraag. X is voor haar specifieke marktgebied een van de marktleiders.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2025 aansluitend op een eerdere afspraak. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2020.

Feiten: X is een industriële onderneming met [76 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 16 miljoen - € 50 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met eigen (gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X. X behaalt omzet met transacties met een entiteit in een laagbelastende jurisdictie, maar dat is minder dan 30% van de omzet waar het verzoek om vooroverleg op ziet. Een klein gedeelte van de omzet wordt behaald met producten waarin geen zelf voortgebrachte technologie is verwerkt.

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. X verricht transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een Nederlandse moedermaatschappij. Met ingang van 2023 wordt X gevoegd in de fiscale eenheid Y, doch dat heeft in dit geval geen gevolgen voor de toepassing van de innovatiebox.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. X heeft een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence, Manufacturing en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling.

De R&D-afdeling van X brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2019 tot en met 2022 gemiddeld [10.000 – 20.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [11 – 20] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 1,1 miljoen - € 5 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [5% - 10%] van de omzet.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot meerdere verleende patenten waarbij ongeveer eens per twee jaar een nieuw patent is verleend. Er zijn daarnaast ook enkele patenten in aanvraag. De patenten zien op producttechnologie.

X is in haar specifieke marktgebied een van de internationale marktleiders en is gedurende de afgelopen jaren sterk gegroeid.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

#5

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor aanpassing van de gemaakte afspraken voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2022. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2020.

Feiten: X is een dienstverlenende onderneming met [> 1.000] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 301 miljoen - € 500 miljoen].

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De producten van X worden met name in Europa verkocht. De aandelen in X worden gehouden door een moedermaatschappij in het buitenland.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Research & Development vormt voor X een kernfunctie. X brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2020 tot en met 2022 jaarlijks gemiddeld [> 50.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [> 50] medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [> € 10 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden.

Als gevolg van een aantal overnames door X in 2020 van bedrijven met een eigen afspraak voor toepassing van de innovatiebox (met een looptijd tot en met respectievelijk het jaar 2020 en 2021), en van de aansluitende voeging van deze bedrijven in de fiscale eenheid van X, zijn partijen in overleg getreden om te bezien op welke wijze het veranderde feitencomplex invloed heeft op de eerder gemaakte afspraken over de toepassing van de afpelmethode en om te komen tot een adequate aanpassing van deze afspraken gedurende de resterende looptijd van de vaststellingsovereenkomst van X.

Open de ruling.

#6

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: Y, onderdeel van de fiscale eenheid X, is een dienstverlenende onderneming met [26 – 75] personeelsleden in Nederland, en met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met eigen programmatuur die is ontwikkeld door Y.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van de gevoegde dochtermaatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. X heeft R&D-werkzaamheden uitbesteed aan een gelieerde vennootschap in het buitenland. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

Y is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Y heeft een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence, Onderhoud/implementatie/advisering/service en kwalificerende en niet-kwalificerende Research & Development. In dat kader beschikt Y over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2022 gemiddeld [5.000 – 10.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [11 – 20] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 1,1 miljoen - € 5 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [5% - 10%] van de omzet.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om ongewijzigde toepassing van de afpelmethode, aangezien feiten en omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande vaststellingsovereenkomst.

Open de ruling.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe kennisgroepstandpunten ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.