View online
RULINGS&POLICY
Ontsluit Nederlandse tax rulings
Deze week zijn er 6 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Daarvan zijn er 2 advance tax rulings, 1 advance pricing agreement, 3 innovatiebox rulings, en 0 overige rulings.

Een beperkt aantal samenvattingen gepubliceerd deze week. Deze keer de meest interessante ruling wellicht de afstemming over een 'perpetual lening' (#2). In de ruling wordt met name gefocust op de vraag of het niet onder de drie 'uitzonderingen' valt. De hoofdregel en de uitzonderingen kwamen in het bijzonder aan de orde in het standaardarrest van de HR van 27 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744. Naar mijn mening is de analyse mooi(er) uitgeschreven in HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:874, r.o. 2.3.1 en 2.3.2.

Deze week is ook - voor de deadline van 1 april 2023 - de kennisgroepstandpuntdatabank opengesteld, zie hier. Dit weekend zal ik eraan werken ook de kennisgroepstandpunten makkelijk doorzoekbaar en toegankelijk te maken. Ook ben ik van plan een wekelijkse nieuwsbrief te ontwikkelen voor het delen van nieuwe kennisgroepstandpunten. 

Advance Tax Ruling

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland.

X behoort tot een internationaal opererend concern in de industriële sector. In Nederland worden bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door X en de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen. De activiteiten worden uitgeoefend door [26 - 75] werknemers in Nederland.

X treedt op als houdstervennootschap en is actief betrokken bij het aansturen van haar (in) directe deelnemingen. Y, een van de directe aandeelhouders van X, is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land buiten de Europese Unie (EU) waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Y is voornemens om haar aandelen in X in het boekjaar 2023 te vervreemden.

Er zijn geen in het buitenland wonende natuurlijke personen met een direct of indirect belang (via Y) van tenminste 5% in X.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van leningen als vreemd vermogen en dat op de betalingen op deze leningen geen dividendbelasting verschuldigd is. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027 (aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022).

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern, actief in de industriële

sector. De indirecte moedermaatschappij van X is beursgenoteerd, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie en de actieve tophoudster van de groep. Er zijn meerdere groeps­ vennootschappen in Nederland actief. X is onderdeel van het houdster en financieringsplatform in Nederland en geeft in dat kader leningen uit op de kapitaalmarkt. De activiteiten van het houdster en financieringsplatform in Nederland worden uitgeoefend door [11 ­25] werknemers in Nederland.

De door X uitgegeven leningen zijn achtergesteld, hebben juridisch een eeuwigdurende looptijd en de vergoeding op de leningen is niet winstafhankelijk.

Open de ruling.

Advance Pricing Agreement

#3

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een entiteit gevestigd in Nederland en is onderdeel van een multinationale groep. Y is een gelieerde entiteit gevestigd in Europa. X gaat functioneren als de commerciële principaal voor bepaalde producten van Y. X zal geleidelijk aan belangrijke functies uitoefenen gerelateerd aan de commerciële strategie, toegepaste productontwikkeling, bepalen van productprijzen, managen van het internationale klantbestand en distributie van de producten aan haar eigen klanten. Y zal belangrijke functies uitoefenen met betrekking tot productontwikkeling, productie (inclusief planning, begroting en inkoop van grondstoffen), logistiek en distributie van de producten aan haar eigen klanten. X en Y worden ondersteund door diverse groepsmaatschappijen zoals producenten en distributeurs.

Het verzoek om zekerheid vooraf heeft betrekking op de winstverdeling tussen X en Y.

Open de ruling.

Innovatiebox

#4

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021.

Feiten: X is een dienstverlenende onderneming met [1 – 10] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 1 miljoen - € 5 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met eigen producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van de gevoegde dochter- maatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. De fiscale eenheid X verricht transacties met een buitenlandse vennootschap (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X verkoopt. De aandelen in X worden gehouden door een drietal buitenlandse moedermaatschappijen.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. X heeft een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2018 tot en met 2022 gemiddeld [< 5.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar.

Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [6 – 10] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 0,5 miljoen - € 1 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [5% - 10%] van de omzet. Voor een gedeelte van de R&D werkzaamheden zijn geen S&O verklaringen verstrekt.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om ongewijzigde toepassing van de afpel- methode, aangezien feiten en omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande vaststellingsovereenkomst.

Open de ruling.

#5

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met boekjaar 2025/2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021, die per 2021 is vervallen als gevolg van een wijziging in het feitencomplex. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met een kort boekjaar over de eerste drie maanden van 2021.

Feiten: X is een industriële onderneming met [26 – 75] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met eigen producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De aandelen in X worden voor 50% gehouden door buitenlandse moedermaatschappij Y. Als gevolg van een overname van de resterende aandelen komt het gehele belang in X per 2021 in handen van Y.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten van routinematige activiteiten (met betrekking tot productie) heeft X ook een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research

& Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2018 tot en met 2022 gemiddeld [20.000 – 50.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O- activiteiten zijn over die periode gemiddeld [21 – 50] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 0,5 miljoen - € 1 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [5% - 10%] van de omzet.

X is voor haar specifieke marktgebied een van de Europese marktleiders. Het succes laat zich ook afmeten aan een structureel hoge winstgevendheid van de onderneming en het feit dat X gedurende de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

#6

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met het jaar 2021.

Feiten: X is een industriële onderneming met [11 – 25] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. Deze omzet wordt voornamelijk behaald met eigen producten en systemen waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. X heeft transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten en systemen van X wereldwijd verkopen. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten van routinematige activiteiten (met betrekking tot Operations) heeft X ook een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research

& Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2019 tot en met 2021 gemiddeld [5.000 – 10.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O- activiteiten zijn over die periode gemiddeld [5 – 10] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [< € 0,5 miljoen] uitgegeven aan R&D- werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [< 5%] van de omzet.

Het succes van X laat zich afmeten aan het feit dat X gedurende de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.