17 oktober 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten

Deze week 4 nieuwe kennisgroepstandpunten. Weinig interessant. Wellicht nog wel goed om ook op te wijzen; het 4e deelbesluit op Woo-verzoek over kennisgroepen Belastingdienst, met de lijst van gedeelde documenten. In de komende tijd verwacht ik geregeld 'oude' kennisgroepstandpunten te uploaden.

Dank voor het lezen!

IBR IB niet-winst/loonbelasting/PH-aanslag

#1

Aanleiding: A, inwoner van Nederland, ontvangt een uitkering ter zake van het overlijden van een familielid die in het Verenigd Koninkrijk werkte als werknemer voor een Britse werkgever. De uitkering betreft een eenmalige overlijdensuitkering (death benefit) uit de Britse pensioenregeling van de overledene. A valt buiten de kring van begunstigden van een nabestaandenpensioen. De pensioenregeling uit het Verenigd Koninkrijk is een pensioenregeling in de zin van artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Het pensioen is in het Verenigd Koninkrijk fiscaal gefaciliteerd opgebouwd.

Vragen:

1. Is de eenmalige overlijdensuitkering die A ontvangt ten gevolge van het overlijden van een in het Verenigd Koninkrijk werkzaam familielid uit een Britse pensioenregeling in Nederland belastbaar inkomen?

2. Heeft Nederland het heffingsrecht over de uitkering op grond van het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk 2008 (hierna: Verdrag NL-VK)?

Antwoorden:

1. De eenmalige overlijdensuitkering (restbegunstiging) uit een Britse pensioenregeling, die aan te merken is als een pensioenregeling in de zin van artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, Wet IB 2001, is op grond van artikel 3.82, onderdeel b, Wet IB 2001 belastbaar loon.

2. Op grond van artikel 14 van het Verdrag NL-VK heeft het Verenigd Koninkrijk het heffingsrecht over de overlijdensuitkering omdat sprake is van een restbegunstiging en het pensioen door de overledene in het Verenigd Koninkrijk fiscaal gefaciliteerd is opgebouwd (vergelijk Hoge Raad, 13 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0451). Er bestaat recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud).

Lees het kennisgroepstandpunt.

Belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen

#2

Aanleiding: De kwalificatie vond plaats naar aanleiding van de aanmelding van een lichaam met deze rechtsvorm als buitenlands belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting.

Vraag: Kwalificeert een ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’ (hierna: SH.P.K), opgericht naar het recht van Albanië, voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een niet-transparant lichaam of als een transparant samenwerkingsverband?

Antwoord: Een SH.P.K opgericht naar het recht van Albanië kwalificeert voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de dividendbelasting 1965 en de Wet bronbelasting 2021 als een kapitaalvennootschap, zijnde een niet-transparant lichaam.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Loonheffing algemeen

#3

Aanleiding: In de Handreiking “Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak?” (hierna: de Handreiking) op Forum Salaris (update 28 april 2022) is het volgende voorbeeld opgenomen:

“Voorbeeld
Werknemers Piet en Frans gaan allebei met onbetaald ouderschapsverlof. Piet 1 dag en Frans 2 dagen per week. Normaal gesproken is Piet een parttimer voor 4 dagen in de week, Frans is een fulltimer. Ze blijven dus allebei 3 dagen werken. Er is sprake van loonbetaling per maand.
Omdat Frans een fulltimer is leidt dat voor hem tot doorbreking van het loontijdvak. Welke tabellen moet ik gebruiken voor deze werknemers?
Antwoord
Omdat Piet een parttimer is, blijft voor hem de maandtabel gelden. Voor een parttimer geldt het uitbetalingstijdvak in plaats van het loontijdvak, dus u gebruikt de maandtabel. Als hij vervolgens een extra dag aan onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, verandert er niets aan de systematiek: de maandtabel blijft van toepassing.
Als een fulltimer onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, leidt dat tot onderbreking van het loontijdvak. Maar als hij gedurende een langere periode 1 of meer dagen/weken onbetaald verlof opneemt, dan is hij voor die periode een parttimer. Daardoor geldt voor Frans ook het uitbetalingstijdvak en blijft de maandtabel van toepassing.”

Vraag: Is het standpunt dat de maandtabel in casu van toepassing blijft juist en wat wordt bedoeld met de woorden ‘gedurende een langere periode’?

Antwoord: Het standpunt in de Handreiking is juist. De woorden ‘gedurende een langere periode’ moeten gelijkgesteld worden met het begrip ‘doorgaans’. Dit begrip moet worden uitgelegd in de betekenis dat de werknemer op meer dan 50% van de weken binnen het kalenderjaar op minder dan vijf dagen per week werkzaam moet zijn. Deze beoordeling vindt plaats per dienstbetrekking. Hierbij gaat het om een inschatting van het te verwachten arbeidspatroon.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Inkomstenbelasting niet-winst

#4

Aanleiding: Een alleenstaande belastingplichtige ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank een aanvullende inkomensvoorziening ouderen uitkering (hierna: AIO-uitkering). Dit is een uitkering die is bedoeld voor iemand die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, maar die geen of geen volledige AOW-uitkering heeft.

Vraag: Heeft een alleenstaande belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, geen recht heeft op een AOW-uitkering en alleen een AIO-uitkering krijgt, recht op de alleenstaande ouderenkorting (hierna: AOK)?

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe rulings ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.