12 oktober 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 10 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 4 advance tax rulings, 2 advance pricing agreements, 3 innovatiebox rulings, en 1 overige ruling.

Deze week 10 nieuwe rulings. Ruling #10 gaat over eindafrekening bij zetelverplaatsing. Ruling #3 over de aanwezigheid van een vaste inrichting ten aanzien van het verhuren van een bedrijfsmiddel. 

Dank voor het lezen!

Advance Tax Rulings

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland. X behoort tot een internationaal opererend concern in de industriële sector. In Nederland worden door X operationele activiteiten uitgeoefend door [1 - 10] werknemers.

Y, de directe aandeelhouder van X, is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (EU). Y treedt op als het hoofdkantoor van de groep en drijft een materiële onderneming. Y heeft kantoorruimte ter beschikking van waaruit de activiteiten worden verricht. Y is actief betrokken bij de activiteiten van X. Y wordt indirect gehouden door natuurlijke personen (A en B), woonachtig in verschillende lidstaten van de EU.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor het boekjaar 2023.

Feiten: X, een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd, behoort tot een internationaal beursgenoteerd concern, actief in de industriële sector. X treedt op als een houdstervennootschap. In Nederland worden door X bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door [11 - 25] werknemers.

X oefent werkzaamheden uit in een staat buiten de Europese Unie (EU) waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten (verdragsland B). Deze werkzaamheden worden uitgeoefend vanuit een kantoor. De werkzaamheden kwalificeren op basis van het belastingverdrag met verdragsland B als een vaste inrichting aldaar. De vaste inrichting is in verdragsland B onderworpen aan de reguliere winstbelasting.

Y, een vennootschap opgericht naar het recht van en gevestigd in een staat buiten de Europese Unie (verdragsland A), is enig aandeelhouder van X.

In 2023 zal X aandelen in W, een vennootschap opgericht naar het recht van en gevestigd in een staat buiten de EU, van Y verkrijgen middels een kapitaalstorting (kapitaalstorting in natura). X neemt het standpunt in dat de aandelen in W te boek gesteld dienen te worden tegen de boekwaarde van Y. De aandelen in W worden gealloceerd aan de vaste inrichting van X in verdragsland B. Op basis van de Nederlandse regels omtrent de winstallocatie aan een Nederlandse vaste inrichting is deze allocatie te volgen.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten (verdragsland B). X is de tophoudster van een internationaal opererend concern dat actief is in de dienstverlenende sector. X is als hoofdkantoor onderworpen aan winstbelasting in verdragsland B.

X verhuurt incidenteel bedrijfsmiddelen aan derden. X heeft eenmalig bedrijfsmiddelen voor een periode verhuurd aan A, een niet met het concern van X verbonden vennootschap, opgericht naar het recht van en feitelijk in Nederland gevestigd. X stelt hiertoe tevens personeel van tot het concern behorende vennootschappen ter beschikking, dat noodzakelijk is om de bedrijfsmiddelen op een vaste locatie in Nederland te gebruiken. Een gedeelte van dit personeel geeft uitleg over de bediening van de bedrijfsmiddelen aan het personeel van A.

A oefent met de gehuurde bedrijfsmiddelen haar eigen onderneming uit, voor eigen rekening en risico. Het personeel van X moeit zich op geen enkele wijze met de ondernemingsactiviteiten van A. X zal, na de verhuur van de bedrijfsmiddelen aan A, de bedrijfsmiddelen opnieuw gebruiken in het kader van haar gebruikelijke ondernemingsactiviteiten buiten Nederland. X heeft afgezien van het voorgaande geen andere activiteiten in Nederland.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap (CV) en zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten: X is een CV opgericht naar het recht van Nederland. Het doel van X is om investeerders samen te brengen (poolen) om zodoende kapitaal te investeren. De beherend vennoot van X is een besloten vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en ook feitelijk in Nederland gevestigd. De groep is actief in de dienstverlenende sector. X is onderdeel van een concern dat bedrijfseconomische operationele activiteiten uitoefent in Nederland.

X oefent geen activiteiten uit in Nederland die het beleggingscriterium ontstijgen. De groep is actief in de dienstverlenende sector.

De toetreding, vervanging en wijziging van de onderlinge gerechtigheid van de commanditaire vennoten in X is onderworpen aan de unanieme toestemming van alle vennoten, zowel commanditaire als beherende vennoten.

Open de ruling.

Advance Pricing Agreements

#5

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022/2023 tot en met 2026/2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021/2022.

Feiten: X is gevestigd in Nederland en behoort tot de Z-groep. De Z-groep is actief in de informatietechnologie sector. Y is gevestigd buiten de Europese Unie (EU) en functioneert als het hoofdkantoor van de Z-groep.

Y verricht de belangrijkste kernfuncties van de groep zoals strategisch management, het ontwerpen en ontwikkelen van software, business development en marketing. Y sluit contracten met derden en verleent gerelateerde diensten aan klanten. Voorts draagt Y de belangrijkste ondernemersrisico’s en functioneert als de principaal binnen de groep. X houdt zich bezig met projectuitvoering, de levering van software ontwikkelingsdiensten en lokale verkoopondersteuning voor klanten van Y. X verricht deze functies onder regie en aansturing van Y. X is geen eigenaar van waardevolle activa en draagt beperkte risico's.

De gevraagde zekerheid ziet op de dienstverlenende activiteiten die door X worden geleverd ten behoeve van Y.

Open de ruling.

#6

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020.

Feiten: X is een in Nederland gevestigde vennootschap en maakt onderdeel uit van de A-groep. De moedermaatschappij Y is gevestigd in land B (buiten Europa). De A-groep is een internationaal concern actief in de industriële sector.

X verricht marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van Y in een bepaald territoriaal gebied.

Verder verleent X ook gerelateerde technische ondersteunende diensten namens Y. X oefent haar functies uit onder aansturing van Y. X heeft niet de bevoegdheid om zelf de contractuele voorwaarden of prijzen te bepalen. Y bepaalt de verkoop- en marketingstrategie alsmede de prijzen.

De belangrijkste ondernemersrisico's worden gedragen door Y. De risico’s die X draagt zijn beperkt.

Open de ruling.

Innovatiebox

#7

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2018 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021.

Feiten: X is een industriële onderneming met [1 – 10] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 1 miljoen - € 5 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met een eigen (gepatenteerd) productieproces waarin technologie wordt gebruikt die is ontwikkeld door X.

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van een door haar voor 1 januari 2017 voortgebracht immaterieel activum. X heeft een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Operations, Corporate Excellence en Research & Development. Het patent ziet in hoofdzaak op procestechnologie.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de per-activummethode.

Open de ruling.

#8

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2016 tot en met 2026. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021.

Feiten: X is een industriële onderneming met [76 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 51 miljoen - € 150 miljoen]. Deze omzet wordt deels behaald met eigen (gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X. Een groter gedeelte van de omzet wordt behaald met producten waarop de innovatiebox niet van toepassing is. Incidenteel behaalt X omzet met transacties met een entiteit in een laagbelastende jurisdictie, maar dat is minder dan 30% van de omzet waar het verzoek om vooroverleg op ziet.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van de gevoegde dochtermaatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X verricht transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. X heeft een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Projectuitvoering & Inkoop, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2022 gemiddeld [5.000 – 10.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de R&D-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [11 – 20] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 1,1 miljoen - € 5 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [< 5%] van de omzet.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot meerdere aangevraagde en verleende patenten waarbij regelmatig een nieuw patent wordt verleend. De patenten zien in hoofdzaak op producttechnologie. Verder ontwikkelt X eigen programmatuur die samenhangt met de verkochte producten.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

#9

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2019 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021, die is aangepast als gevolg van een wezenlijke verandering in het feitencomplex. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2021.

Feiten: X is een industriële onderneming met [151 – 300] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 51 miljoen - € 150 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met producten, die worden vervaardigd met gebruikmaking van procestechnologie, die is ontwikkeld door X.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van alle gevoegde dochtermaatschappijen, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X verricht transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die gebruikmaken van dezelfde procestechnologie van X.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten van routinematige activiteiten (met betrekking tot productie en sales) heeft X ook een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2018 tot en met 2022 gemiddeld [5.000 – 10.000] toegekende en gerealiseerde S&O- uren per jaar. In de jaren 2019 tot en met 2021 is sprake van een tijdelijke aanzienlijke daling van het aantal S&O-uren. Bij de S&O-activiteiten zijn over de periode 2018 tot en met 2022 gemiddeld [5 – 10] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 1,1 miljoen - € 5 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [< 5%] van de omzet.

Het succes laat zich ook afmeten aan een structureel hoge winstgevendheid van de onderneming en het feit dat X gedurende de afgelopen jaren zeer sterk is gegroeid.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

Overige rulings

#10

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf in verband met een zetelverplaatsing van X met betrekking tot de toepassing van artikel 15c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en met betrekking tot de fiscale gevolgen voor de dividendbelasting van de zetelverplaatsing van X.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar Nederlands recht en feitelijk in Nederland gevestigd. Y, een natuurlijk persoon, woonachtig in een lidstaat van de Europese Unie (staat A), houdt via een houdstermaatschappij, opgericht naar het van recht en feitelijk gevestigd in staat A, alle aandelen in X. X behoort tot een nationaal opererend concern actief in de dienstverlenende sector.

Eind 2021 is de rechtsvorm van X omgezet in een rechtsvorm naar het recht van staat A. Gelijktijdig is de zetel ook verplaatst.

Gedurende de behandeling van het verzoek is de aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar 2021 door X ingediend.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe kennisgroepstandpunten ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.