View online
RULINGS&POLICY
Ontsluit Nederlandse tax rulings
Deze week zijn er 13 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Daarvan zijn er 7 advance tax rulings, 3 advance pricing agreements, 1 innovatiebox ruling, en 2 overige rulings.

Vorige week schreef ik dat de ruling over de flankerende maatregel niet heel spannend was, omdat het volledig overeen leek te komen met het recente besluit. Daarin was ik niet helemaal nauwkeurig; het besluit geeft een verduidelijking ten aanzien van stortingen door vrijgestelde lichamen. Er was geen sprake van een storting door een vrijgesteld lichaam, maar er was sprake van een storting in een disregarded dochter. Het lijkt er dus op dat in de rulingpraktijk ook soortgelijke zaken die niet één-op-één overeenkomen met het recente besluit zekerheid kunnen krijgen.

Samenvattingen #1, #2, #5, en #7 betreffen actieve-Coops in ogenschijnlijk standaard private equity structuren.

Samenvattingen #12 en #13 zijn wat mij betreft moeilijk te volgen. Het lijken Sarakreekachtige-transacties, maar het 'terugterbeschikkingstellen' begrijp ik niet. Mocht iemand er een idee bij hebben: ik houd me aanbevolen (email). 

Advance Tax Ruling

#1

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: X en Y zijn coöperaties opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X en Y behoren tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, welke actief is in de dienstverlenende sector. Het concern heeft [11-25] werknemers in Nederland.

X en Y fungeren gezamenlijk als een platform waar arbeid en kapitaal samen komen. Het doel van X en Y is om gezamenlijk te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel in Nederland werkt voor rekening en risico van X en Y, heeft professionele kennis en ervaring, is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X en Y hebben eigen kantoorruimte ter beschikking.

X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Y zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in Y slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van Y. Y zal de samenstelling van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: X is een coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, welke actief is in de dienstverlenende sector. Het concern heeft [26-75] werknemers in Nederland.

Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel in Nederland werkt voor rekening en risico van X, heeft professionele kennis en ervaring,
is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X heeft eigen kantoorruimte ter beschikking.

X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een commanditaire vennootschap (CV) en zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een CV opgericht naar het recht van Nederland. Het doel van X is om investeerders samen te brengen (poolen) om zodoende kapitaal te investeren. De beherend vennoot van X is een besloten vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en ook feitelijk in Nederland gevestigd. De groep is actief in de dienstverlenende sector. X is onderdeel van een concern dat bedrijfseconomische operationele activiteiten uitoefent in Nederland.

X oefent geen activiteiten uit in Nederland die het beleggingscriterium ontstijgen. De groep is actief in de dienstverlenende sector.

De toetreding, vervanging en wijziging van de onderlinge gerechtigheid van de commanditaire vennoten in X is onderworpen aan de unanieme toestemming van alle vennoten, zowel commanditaire als beherende vennoten.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de kwalificatie van een buitenlands samenwerkings­ verband naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X en Y zijn samenwerkingsverbanden ­ vergelijkbaar met een Nederlandse commanditaire vennootschap ­ die zijn opgericht naar het recht van een lidstaat binnen de Europese Unie (EU). Het doel van X en Y is om investeerders samen te brengen (poolen) om zodoende kapitaal te investeren. De arbeid wordt geleverd door Z, opgericht naar het recht van een lidstaat binnen de EU. Het concern is actief in de dienstverlenende sector.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

#5

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: X is een coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, welke actief is in de dienstverlenende sector. Het concern heeft [26-75] werknemers in Nederland.

Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel in Nederland werkt voor rekening en risico van X, heeft professionele kennis en ervaring,
is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X heeft eigen kantoorruimte ter beschikking.

X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Open de ruling. 

#6

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de kwalificatie van een fonds voor gemene rekening naar Nederlandse fiscale maatstaven. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X fungeert als het fonds en is vormgegeven als een fonds voor gemene rekening, opgericht naar het recht van Nederland. Het doel van X is om investeerders samen te brengen (poolen) om zodoende kapitaal te investeren in de vorm van financiële instrumenten. Het fonds is belichaamd in de voorwaarden van beheer en bewaring. De beheerder en bewaarder zijn rechtspersonen, opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

#7

Aanleiding: Het verzoek van X ziet op het verkrijgen van zekerheid vooraf dat er geen sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, welke actief is in de dienstverlenende sector. Het concern heeft [11-25] werknemers in Nederland.

Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel in Nederland werkt voor rekening en risico van X, heeft professionele kennis en ervaring,
is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X heeft eigen kantoorruimte ter beschikking.

X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Open de ruling.

Advance Pricing Agreement

#8

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X bestaat uit een aantal in Nederland gevestigde entiteiten. X houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van bepaalde software programma’s. Deze programma’s worden gebruikt door bepaalde onafhankelijke instituties en instellingen. X houdt zich bezig met het strategische management van de onderneming, ontwikkeling van programma’s en de verkoop en marketing van de software programma’s.

X heeft twee vestigingen in het buitenland. Y is een gelieerde entiteit gevestigd in de Europese Unie. Z is een vaste inrichting van X gelegen buiten Europa. Y en Z leveren bepaalde ondersteunende diensten aan X.

Y verleent ondersteunende diensten aan X bestaande uit juridisch advies, contractmanagement, boekhouding en marketing- en verkoopondersteuning. Z verleent ondersteunende diensten aan X bestaande voornamelijk uit het coderen en programmeren van softwaremodules.

Open de ruling.

#9

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een in Nederland gevestigde entiteit en maakt onderdeel uit van de internationaal opererende Y-groep. De Y-groep ontwikkelt, produceert en verkoopt bepaalde producten.

Z, ook onderdeel van de Y-groep, is gevestigd buiten de Europese Unie (EU). X is limited risk distributor van de Y-groep binnen Europa. De Y-groep is actief in de industriële sector. X verricht verkoopactiviteiten ten behoeve van Z. De activiteiten van X zijn routinematig van aard. Bij de uitoefening van de activiteiten draagt X beperkte operationele risico’s. X bezit geen waardevolle (im)materiële activa.

Open de ruling.

#10

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.

Feiten: X is het in Nederland gevestigde hoofdkantoor van de Z-groep. De Z-groep is een internationaal opererende groep in de industriële sector. X is binnen de Z-groep als hoofdkantoor onder meer verantwoordelijk voor het strategisch management en innovatie. Onderdeel van de Z-groep

zijn de buiten Europa gevestigde dochtermaatschappijen A en B, waarbij A zich bezighoudt met inkoop en productie en B zich bezighoudt met R&D en productie. Daarnaast heeft de Z-groep verkoopmaatschappijen in en buiten Europa. Er is verzocht om toepassing van de Residual Profit Split Methode waarbij de restwinst wordt verdeeld onder X, A, B en de verkoopmaatschappijen.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

Innovatiebox

#11

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2018 tot en met 2023, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2017. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2020.

Feiten: X is een industriële onderneming met [26 – 75] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 16 miljoen – € 50 miljoen]. Deze omzet wordt deels behaald met

eigen (gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X. Een groter gedeelte van de omzet wordt behaald met handelsactiviteiten waarbij producten van derden worden ingekocht en verkocht. X behaalt omzet met transacties met een entiteit in een laagbelastende jurisdictie, maar dat is minder dan 30% van de omzet waar het verzoek om vooroverleg op ziet.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van de gevoegde dochter­ maatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. X heeft transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in­)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten
van routinematige activiteiten (met betrekking tot assemblage en inkoop) heeft X ook een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D­afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O­verklaringen worden verkregen met over de periode 2018 tot en met 2019 gemiddeld [5.000 – 10.000] toegekende en gerealiseerde S&O­uren per jaar. Bij de S&O­activiteiten zijn over die periode gemiddeld [5 – 10] R&D­ medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks
[€ 0,5 miljoen ­ € 1 miljoen] uitgegeven aan R&D­werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [<5%] van de omzet.

Naar aanleiding van een kosten­baten analyse is X met ingang van 2021 geheel gestopt met het aanvragen van WBSO­subsidie, nadat dit in 2020 al sterk was teruggelopen.

De tot en met het jaar 2019 succesvol afgeronde S&O­projecten hebben geleid tot meerdere aangevraagde en verleende patenten. De patenten zien in hoofdzaak op producttechnologie en incidenteel op procestechnologie.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

Overige rulings

#12

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vroegtijdige beëindiging van een langlopende grensoverschrijdende leaseovereenkomst en de gevolgen hiervan voor het eigenaarschap van de materiële vaste activa voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb).

Feiten: A, B, C en D zijn onderdeel van een concern dat actief is in de industriële sector met substantiële operationele activiteiten binnen en in beperkte mate buiten Nederland. A, B, C en D zijn naar Nederlands recht opgericht en in Nederland gevestigd. A, B, C, en D zijn gevoegd als dochtermaatschappijen in dezelfde fiscale eenheid voor de Wet Vpb tezamen met andere in Nederland gevestigde vennootschappen.

A is juridisch en economisch eigenaar van materiële vaste activa die zij lang geleden ter beschikking heeft gesteld aan B, C en D. B, C en D hebben destijds direct deze materiële vaste activa, via een overeenkomst van lease, ter beschikking gesteld aan een externe partij gevestigd buiten Nederland. Deze externe partij heeft de materiële vaste activa weer terug ter beschikking gesteld aan B, C, D en zij op hun beurt weer aan A. Het economische en juridische eigendom van die activa is destijds, vanuit de fiscale eenheid bezien, behouden als gevolg van het totaal aan contractuele afspraken tussen de betrokken partijen. In het verleden is meerdere malen zekerheid vooraf gegeven over de duiding van de lease voor de toepassing van de Wet Vpb voor de fiscale eenheid.

Het concern wenst om zakelijke redenen de lease met de externe partij voortijdig te beëindigen middels een afkoop en men wenst zekerheid dat de voortijdige beëindiging niet resulteert dat de fiscale eenheid, met terugwerkende kracht, niet gezien kan worden als (economisch) eigenaar van de materiële vaste activa.

De afkoop heeft plaatsgevonden in 2021.

Open de ruling.

#13

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vroegtijdige beëindiging van een langlopende grensoverschrijdende leaseovereenkomst en de gevolgen hiervan voor het eigenaarschap van de materiële vaste activa voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb).

Feiten: A, B, C , D, E , F , G en H zijn onderdeel van een concern dat actief is in de industriële sector met substantiële operationele activiteiten binnen en in beperkte mate buiten Nederland.

A, B, C, D, E , F , G en H zijn vennootschappen opgericht naar Nederlands recht en in Nederland gevestigd. A, B, C , D, E , F , G en H zijn gevoegd als dochtermaatschappijen in dezelfde fiscale eenheid voor de Wet Vpb tezamen met andere in Nederland gevestigde vennootschappen.

A is juridisch en economisch eigenaar van materiële vaste activa die zij lang geleden ter beschikking heeft gesteld aan B, C , D, E , F , G en H. Deze vennootschappen hebben destijds direct deze materiële vaste activa, via een overeenkomst van lease, ter beschikking gesteld
aan een externe partij gevestigd buiten Nederland. Deze externe partij heeft de materiële vaste activa weer terug ter beschikking gesteld aan de betreffende vennootschappen en zij op hun beurt weer aan A. Het economische en juridische eigendom van die activa is destijds, vanuit de fiscale eenheid bezien, behouden als gevolg van het totaal aan contractuele afspraken tussen de betrokken partijen. In het verleden is meerdere malen zekerheid vooraf gegeven over de duiding van de lease voor de toepassing van de Wet Vpb voor de fiscale eenheid.

Het concern wenst om zakelijke redenen de lease met de externe partij voortijdig te beëindigen middels een afkoop en men wenst zekerheid dat de voortijdige beëindiging niet resulteert dat de fiscale eenheid, met terugwerkende kracht, niet gezien kan worden als (economisch) eigenaar van de materiële vaste activa.

De afkoop heeft in 2021 plaatsgevonden.

Open de ruling.

Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.