5 oktober 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 5 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 1 advance tax ruling, 1 advance pricing agreement, 3 innovatiebox rulings, en 0 overige rulings.

Deze week 5 nieuwe rulings. Dank voor het lezen!

Advance Tax Rulings

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten: X is een coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, dat actief is in de dienstverlenende sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen activiteiten uitgeoefend door [26 - 75] werknemers.

Het concern heeft in verschillende portfoliovennootschappen geïnvesteerd, waaronder in A, een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland. Via A zijn vervolginvesteringen gedaan en verwacht het concern nog meerdere vervolginvesteringen te doen. Hiervoor is additioneel kapitaal nodig. Het doel van X is daarom om te investeren in A. Het personeel werkt in Nederland voor rekening en risico van X, heeft professionele kennis en ervaring, is verantwoordelijk voor de aansturing van A en de selectie en begeleiding van de vervolginvesteringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X heeft eigen kantoorruimte ter beschikking.

X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling
van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Open de ruling.

Advance Pricing Agreements

#2

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de periode 1 december 2022 tot en met 30 november 2025.

Feiten: X maakt onderdeel uit van een concern dat wereldwijd actief is in de industriële sector. X is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie en heeft een vaste inrichting in Nederland.

X (hoofdhuis) heeft een contract gesloten met een derde partij voor de uitvoering van een bepaald project. De activiteiten van X (hoofdhuis) zullen bestaan uit projectmanagement, engineering en inkoop. De vaste inrichting zal zich in Nederland bezighouden met toezichthoudende activiteiten onder aansturing en verantwoordelijkheid van X (hoofdhuis). De vaste inrichting draagt beperkte risico's en bezit geen waardevolle activa. X (hoofdhuis) draagt de belangrijkste risico’s met betrekking tot de uitvoering van het contract met de derde partij.

Open de ruling.

Innovatiebox

#3

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de
innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en
met 2022.

Feiten: X is een industriële onderneming met [501 – 1.000] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 301 miljoen - € 500 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met eigen (gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van haar gevoegde dochtermaatschappijen, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X verricht transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen. X heeft geen R&D-werkzaamheden uitbesteed aan gelieerde vennootschappen. De aandelen in X worden niet gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten van routinematige activiteiten (met betrekking tot inkoop en verkoop) heeft X ook een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Engineering, Productie, Services, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2022 gemiddeld [> 50.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [> 50] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [> € 10 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [5% - 10%] van de omzet.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot meerdere verleende patenten. Er zijn daarnaast ook patenten in aanvraag. De patenten zien in hoofdzaak op producttechnologie en incidenteel op procestechnologie.

X is voor haar specifieke marktgebied een van de wereldmarktleiders en heeft innovatieprijzen
ontvangen. Het succes laat zich ook afmeten aan een structureel hoge winstgevendheid van de onderneming en het feit dat X gedurende de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om ongewijzigde toepassing van de afpelmethode,
aangezien feiten en omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande vaststellingsovereenkomst.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2016 tot en met 2023.

Feiten: X is een dienstverlenende onderneming met [151 – 300] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 51 miljoen - € 150 miljoen]. X heeft dochtermaatschappijen in het buitenland. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

#5

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor aanpassing van de gemaakte afspraken voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met 2023. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met 2021.

Feiten: X is een dienstverlenende onderneming met [26 - 75] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern.

X heeft een tweetal dochtermaatschappijen in het buitenland, waaronder een vennootschap waaraan een gedeelte van de R&D-activiteiten wordt uitbesteed. In 2020 is X overgenomen door een grote buitenlandse onderneming en maakt sedertdien derhalve onderdeel uit van internationaal concern. De overname heeft grote gevolgen gehad voor haar bedrijfsvoering. X is en blijft weliswaar entrepreneur en eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa, maar de Research & Development functie wordt sinds 2021 geheel uitbesteed (middels contract- R&D) aan een gelieerde groepsmaatschappij. Er wordt met ingang van 2021 geen S&O meer aangevraagd, en dientengevolge wordt met ingang van dat jaar niet meer voldaan aan de eisen voor toepassing van de innovatiebox.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om afspraken over toepassing van de uitgroei en van de nexus breuk naar aanleiding van de verandering in de R&D-functionaliteit.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe kennisgroepstandpunten ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.