29 augustus 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten

Deze week 4 nieuwe kennisgroepstandpunten. Kennisgroepstandpunt #1 en #2 gaan over de vraag of een lening een eigenwoninglening is resp. als de voorwaarden van een box-3-lening worden aangepast en als een lening die eerst bij de fiscale partner was afgesloten wordt geherfinancierd bij een bank.

Kennisgroepstandpunt #4 gaat over het genieten van loon en de toepassing van de 30%-regeling. Stel, de 30% regeling loopt af voor de loonbetaling van de maand, dan valt de gehele loonbetaling buiten de 30% regeling. Maar als de 30% afloopt na de loonbetaling (maar in dezelfde 'loonmaand') dan moet een toerekening plaatsvinden.

Dank voor het lezen!

Onroerende zaken

#1

Aanleiding: De belastingplichtige heeft voor het eerst een eigen woning gekocht. Hiervoor heeft hij een aflossingsvrije lening gesloten. De belastingplichtige heeft geen recht op het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden, waardoor deze lening op grond van artikel 3.119a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) niet kwalificeert als eigenwoningschuld en in box 3 valt. Enkele jaren later zet de belastingplichtige de lening om in een annuïtaire lening die in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost.

Vraag: Kwalificeert de lening vanaf het moment van omzetting als eigenwoningschuld?

#2

Aanleiding: De belastingplichtige en zijn fiscale partner kopen samen hun eerste woning. De belastingplichtige gaat voor de aankoop van zijn eigendomsaandeel in de woning een lening aan bij de fiscale partner. Na verloop van tijd herfinanciert de belastingplichtige deze lening bij een bank.

Vraag: Kan deze lening bij de bank als eigenwoningschuld worden aangemerkt?

Antwoord: Ja, als voor deze lening een contractuele verplichting geldt tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen en aan de overige voorwaarden van artikel 3.119a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt voldaan.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Loonheffing algemeen

#3

Aanleiding: In het kader van een fusie gaan werknemers over van de overdragende werkgever (hierna: overdrager) naar de verkrijgende werkgever (hierna: verkrijger). De fusie is aan te merken als een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De werknemer doet geen afstand van de door dit artikel geboden bescherming. Ook zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt of een nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld.

Vraag: Hoe moet artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964) worden toegepast als sprake is van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW (hierna: de Wovon)?

Antwoord: Op het moment van overgang is sprake van een voortgezette dienstbetrekking bij de verkrijger. Artikel 32bb Wet LB 1964 is niet aan de orde.

IBR IB niet-winst/loonbelasting/PH-aanslag

#4

Aanleiding: Een persoon is werknemer bij een inhoudingsplichtige en maakt gebruik van de 30%-regeling. De looptijd van de 30%-beschikking eindigt op 20 maart. De tewerkstelling van de werknemer loopt na 20 maart door. De loonbetaling van maart vindt plaats op 24 maart.

Vragen: 1. Is de 30%-regeling van toepassing als de looptijd van de 30%-regeling eindigt op 20 maart en de loonbetaling plaatsvindt op 24 maart? 2. Is de 30%-regeling van toepassing als de looptijd van de 30%-regeling eindigt op 25 maart en de loonbetaling plaatsvindt op de 24 maart?

Antwoord: 1. Nee, de 30%-regeling kan ter zake van de loonbetaling van maart niet toegepast worden. In artikel 10ea Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (hierna: UBLB 1965) is bepaald dat het loon moet zijn genoten tijdens de looptijd van de bewijsregel. Het genietingsmoment genoemd in de casus ligt na het einde van de looptijd. 2. Ja, de 30%-regeling kan ter zake van de loonbetaling van maart toegepast worden. Het loon wordt genoten tijdens de looptijd van de bewijsregel. De bewijsregel is echter alleen van toepassing op loon genoten gedurende de looptijd van de 30%-regeling. Op het loon dat ziet op de dagen na de 25e van die maand is de bewijsregel niet van toepassing.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.