24 augustus 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 7 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 4 advance tax rulings, 1 advance pricing agreement, 2 innovatiebox rulings, en 0 overige rulings.

Deze week 7 nieuwe rulings. Ruling #3 betreft de toepassing van het technisch-ab van artikel 17 lid 3 onderdeel b Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De ruling wordt bevestigd dat er geen sprake is van een technisch-ab, nu bij de achterliggers vervreemdingswinsten op basis van het verdrag (indien direct gehouden) zouden zijn vrijgesteld, en belasting over dividenden (indien direct gehouden) zou zijn gemaximeerd op 15%. Er is dan geen plaats voor de toepassing van het technisch-ab.

Ruling #2 betreft een 'negatieve VI-ruling'; de bevestiging dat geen sprake is van een vaste inrichting. Het betreft een buitenlandse entiteit die 'slechts' een adres aanhoudt in Nederland.

Dank voor het lezen!

Advance Tax Rulings

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland.

Y, de directe aandeelhouder van X, is een vennootschap opgericht naar het recht van en gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Y is naar aanleiding van haar belang in X niet onderworpen aan Nederlandse vennootschaps- belasting op grond van artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een looptijd van 22 september 2022 tot en met 31 december 2026.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten (Verdragsland A). X is het hoofdkantoor van een internationaal opererend concern dat actief is in de industriële sector. X is onderworpen aan winstbelasting in Verdragsland A. In Nederland houdt X uitsluitend een adres aan.

X oefent geen activiteiten uit in Nederland.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland.
X behoort tot een internationaal opererend concern in de handelssector. In Nederland worden door de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door [11 - 25] werknemers. Naast deze activiteiten treedt X tevens op als houdstervennootschap en is actief betrokken bij het aansturen van haar (in) directe deelnemingen.

Y, de directe aandeelhouder van X, is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land buiten de Europese Unie (EU). Indirect houden natuurlijk personen een deel van het belang in Y. Zij zijn woonachtig in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor dividenden (verdragsland A). De rest van het belang in Y wordt gehouden door Z, een entiteit gevestigd in een land buiten de EU, een goede doelenorganisatie zonder aandeelhouders.

X zal dividendbelasting (15%) inhouden op opbrengsten die ter beschikking worden gesteld aan Y, omdat de inhoudingsvrijstelling van de Wet op de dividendbelasting 1965 niet van toepassing is.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: X is een coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, dat actief is in de dienstverlenende sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennoot- schappen activiteiten uitgeoefend door [1 - 10] werknemers.

Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel werkt in Nederland voor rekening en risico van X, heeft professionele kennis en ervaring,
is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X heeft eigen kantoorruimte ter beschikking.

X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Open de ruling.

Advance Pricing Agreements

#5

Aanleiding: X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026. Dit verzoek is ingediend aansluitend op een unilateraal verzoek dat eerder heeft geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en X voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is gevestigd in Nederland en maakt onderdeel uit van een multinationale groep. X is een producent en distributeur van bepaalde (consumenten)producten. X distribueert producten uit drie productcategorieën. A is het hoofdkantoor van de multinationale groep en principaal voor productcategorie 1. B is een gelieerde onderneming en is de principaal voor productcategorie 2. C is een gelieerde onderneming en is de principaal voor productcategorie 3. A, B en C zijn gevestigd in land Y in Europa.

X produceert en distribueert producten uit productcategorie 1 ten behoeve van A. X verkoopt de producten aan onafhankelijke afnemers in Nederland en gelieerde distributeurs in het buitenland. X verricht deze activiteiten onder aansturing en regie van A. A is de eigenaar van waardevolle immateriële activa met betrekking tot de producten en heeft X een licentie verstrekt voor het gebruik daarvan in zijn productie- en distributieactiviteiten. Voorts oefent A kernfuncties uit en draagt de belangrijkste ondernemersrisico’s.

X distribueert producten uit productcategorie 2 en 3 ten behoeve van B en C. X koopt de producten van B en C en verkoopt deze producten aan onafhankelijke afnemers in Nederland. X verricht deze activiteiten onder aansturing en regie van B en C. In dit kader draagt X slechts beperkte risico’s en bezit geen waardevolle immateriële activa.

Bij de uitoefening van de bovengenoemde activiteiten behaalt X omzet uit transacties met bepaalde groepsmaatschappijen gevestigd in laagbelastende staten. Deze omzet is minder dan 30% van de totale omzet die X behaalt met de bovengenoemde activiteiten.

De gevraagde zekerheid vooraf heeft betrekking op de arm’s-lengthbeloning voor de productie- en distributieactiviteiten van X.

De feiten zijn identiek aan de bestaande vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en X. De bestaande vaststellingsovereenkomst is door X voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten van land Y. De bevoegde autoriteiten hebben vervolgens overeenstemming bereikt over de arm’s- lengthbeloning voor de activiteiten van X. Deze beloning is identiek aan de beloning in de bestaande vaststellingsovereenkomst.

Open de ruling.

Innovatiebox

#6

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2020 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2019.

Feiten: X is een handelsonderneming met [26 – 75] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

#7

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021/2022 tot en met 2025/2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020/2021.

Feiten: X is een dienstverlenende onderneming met [> 1.000] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 301 miljoen - € 500 miljoen]. Deze omzet wordt voor een beperkt deel behaald met eigen programmatuur waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X, en voor het grootste deel met dienstverlening waarin die technologie geen rol speelt.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van de gevoegde dochter- maatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X verricht transacties met buitenlandse groeps- vennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de softwareproducten van X wereldwijd verkopen. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

Y is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten van routinematige activiteiten heeft Y ook een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt Y over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O- verklaringen worden verkregen met over de periode 2019 tot en met 2021 gemiddeld
[> 50.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [> 50] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 1,1 miljoen - € 5 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [< 5%] van de omzet.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot programmatuur.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om ongewijzigde toepassing van de afpel- methode, aangezien feiten en omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande vaststellingsovereenkomst.

Open de ruling.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.