17 augustus 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 5 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 4 advance tax rulings, 0 advance pricing agreements, 0 innovatiebox rulings, en 1 overige ruling.

Deze week 5 nieuwe rulings. Eén ATR met een van mijn favoriete onderwerpen; de thuiswerk-VI. Wederom is het niet ter beschikking staan van de woning aan de werkgever als een feitelijk omstandigheid geduid.

Dank voor het lezen!

Advance Tax Rulings

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027. Dit is aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland.

X behoort tot een internationaal opererend concern in de dienstverlenende sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen activiteiten uitgeoefend door [151 - 300] werknemers.
X treedt op als houdstervennootschap en is actief betrokken bij het aansturen van de deelnemingen. X houdt aandelen in verschillende vennootschappen opgericht naar het recht van en gevestigd in landen binnen en buiten de Europese Unie (de relevante deelnemingen).

De activiteiten van de relevante deelnemingen liggen in lijn met de activiteiten van het concern.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 en 2024.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten (verdragsland A). X is het hoofdkantoor van een internationaal opererend concern in de handelssector. X is onderworpen aan winstbelasting in verdragsland A.

B is werkzaam bij X en zal om persoonlijke redenen en op eigen verzoek verhuizen naar Nederland. B zal regelmatig naar verdragsland A reizen om de werkzaamheden ten behoeve van X te verrichten vanuit de kantoorruimte die X aan B in verdragsland A ter beschikking stelt. B zal op de overige werkdagen haar werkzaamheden ten behoeve van X doorgaans vanuit haar woning in Nederland verrichten. De woning van B staat niet ter beschikking van X. X heeft geen andere werknemers in Nederland en oefent verder geen activiteiten uit in Nederland. In lijn
met het algemene beleid van X, stelt X aan B een mobiele telefoon en laptop ter beschikking en ontvangt B een internetvergoeding. X vergoedt geen additionele kosten ten behoeve van de thuiswerkplek. De functie en werkzaamheden van B brengen niet met zich mee dat B gewoonlijk overeenkomsten sluit namens X.

In 2024 zal B haar dienstverband met X beëindigen. Met deze omstandigheid is bij de looptijd van de ATR vaststellingsovereenkomst rekening gehouden.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 en 2024.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland.
X behoort tot een internationaal opererend concern in de dienstverlenende sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen activiteiten uitgeoefend door [151 - 300] werknemers.

X treedt op als houdstervennootschap en is actief betrokken bij het aansturen van haar (in)directe deelnemingen.

X houdt meer dan 5% van de aandelen in D, een vennootschap opgericht naar het recht van en gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. D functioneert als houdstervennootschap en houdt belangen in operationele entiteiten die activiteiten verrichten die in lijn liggen met de activiteiten van het concern.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de afwezigheid van een vaste inrichting voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten (verdragsland A). X is de tophoudster van een internationaal opererend concern in de industriële sector. X is onderworpen aan winstbelasting in verdragsland A.

X verricht meerdere keren per jaar voor een korte periode werkzaamheden op het terrein bij een derde partij, gevestigd in Nederland. Het is op voorhand niet bekend hoe vaak en hoe lang X deze werkzaamheden per jaar zal gaan verrichten. Wel is bekend dat de werkzaamheden van X bij deze derde partij in totaal niet langer dan 6 maanden per jaar zullen plaatsvinden. Per keer worden de werkzaamheden op voorhand afgestemd tussen X en de derde partij en wordt een aparte offerte opgemaakt. Er is geen raamovereenkomst voor meerdere jaren gesloten tussen X en de derde partij.

X oefent verder geen activiteiten uit in Nederland. X heeft geen werknemers in Nederland die functies of werkzaamheden uitoefenen waarbij de werknemers – formeel dan wel feitelijk – de bevoegdheid hebben om overeenkomsten te sluiten.

Open de ruling.

Innovatiebox

#5

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022/2023 tot en met 2026/2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021/2022.

Feiten: X is een onderneming met [> 1.000] personeelsleden, met een jaarlijkse omzet van
[€ 301 miljoen - € 500 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met eigen producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van de gevoegde dochtermaatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X verricht transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen. Daarnaast heeft X R&D-werkzaamheden uitbesteed aan gelieerde vennootschappen.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten van routinematige activiteiten (met betrekking tot productie) heeft X ook een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2019 gemiddeld [> 50.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O- activiteiten zijn over die periode gemiddeld [> 50] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [> € 10 miljoen] uitgegeven aan R&D- werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [> 15%] van de omzet.

X is voor haar specifieke marktgebied één van de wereldwijde marktleiders en heeft al meermalen innovatieprijzen ontvangen. Het succes laat zich ook afmeten aan een structureel hoge winstgevendheid van de onderneming en het feit dat X gedurende de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om ongewijzigde toepassing van de afpelmethode, aangezien feiten en omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande vaststellingsovereenkomst.

Open de ruling.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.