1 augustus 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten

Deze week 5 nieuwe kennisgroepstandpunten. Kennisgroepstandpunt #2 trok mijn aandacht, maar niet om fiscaaltechnische redenen. Dank voor het lezen!

Premieheffing inhouding/Wtl

#1

Aanleiding: Met ingang van 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964) afgeschaft. In artikel 39f Wet LB 1964 is overgangsrecht opgenomen voor, onder andere, de stamrechtaanspraken op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB 1964 die op 31 december 2013 bestonden. Artikel 39f, tweede lid, Wet LB 1964 bepaalt dat de waarde van een stamrechtaanspraak als een bedrag ineens mag worden uitgekeerd.

Een stamrechtaanspraak op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB 1964 kan ook zijn opgenomen in een besloten vennootschap (hierna: BV) waarvan de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) aandeelhouder is.

De vraag is hoe de heffing van de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) dient plaats te vinden als een dergelijke DGA de stamrechtaanspraak als een bedrag ineens laat uitkeren.

Vraag: Hoe vindt de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw plaats bij een stamrechtuitkering ineens in de zin van artikel 39f Wet LB 1964?

Antwoord: De verzekeringsplichtige is de bijdrage Zvw verschuldigd over een stamrechtuitkering ineens in de zin van artikel 39f Wet LB 1964. De inhoudingsplichtige moet deze bijdrage Zvw inhouden op grond van artikel 43, tweede lid, onderdeel a, jo. artikel 49, tweede lid, Zvw.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Inkomstenbelasting niet-winst

#2

Aanleiding: Belastingplichtige neemt deel aan een behandelingsprogramma met behulp van dolfijnen in het buitenland. Deze dolfijntherapie kan bijdragen aan een betere cognitie en mobiliteit voor mensen met een breed scala aan ontwikkelingsbeperkingen, fysieke en emotionele aandoeningen. Een team van gekwalificeerde fysiotherapeuten, logopedisten, gedragstherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en trainers werken met deze dolfijnen onder toezicht van een medische raad van artsen.

Vraag: Kwalificeren de uitgaven voor dolfijntherapie als uitgaven voor genees- en heelkundige hulp in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)?

Antwoord: Voor zover de dolfijntherapie wordt uitgevoerd door aangewezen paramedici, is er sprake van genees- en heelkundige hulp. Doorgaans zal de dolfijntherapie verder niet plaatsvinden op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Mocht de behandeling wel plaatsvinden op voorschrift en onder begeleiding van een arts, dan kwalificeert de dolfijntherapie ook voor zover die door niet aangewezen paramedici wordt uitgevoerd, als genees- en heelkundige hulp. Indien tevens aan de overige voorwaarden wordt voldaan, zijn de uitgaven voor de dolfijntherapie in die situaties aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

#3

Aanleiding: Belastingplichtige heeft de ziekte van Crohn (een darmziekte). Hiervoor is een monosacharidenbeperkt dieet voorgeschreven. In de zogenoemde dieetkostentabel van artikel 37 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: URIB 2001) staat de ziekte van Crohn niet opgenomen. Een monosacharidenbeperkt dieet is in de dieetkostentabel wel opgenomen als onderdeel van het dieet behorend bij de dieettypering FODMAP bij het prikkelbare darm syndroom.

Vraag: Zijn de dieettypering, het ziektebeeld en de aandoening in de dieetkostentabel cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 37 URIB 2001 of is het voldoende als sprake is van een dieettypering die is opgenomen in dit artikel?

Antwoord: De dieettypering, het ziektebeeld en de aandoening van de zogenoemde dieetkostentabel zijn cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van artikel 37 URIB 2001.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Successiewet

#4

Aanleiding: Een erflater is weduwnaar en heeft drie kinderen. Hij heeft in zijn testament bepaald dat zijn drie kinderen (enig) erfgenaam zijn en hij heeft aan twee van de drie zijn IB-onderneming tegen inbreng van de waarde gelegateerd. De legaten worden verworpen, zodat de onderneming naar alle drie de erfgenamen vererft.

Vraag: Is artikel 30 van de Successiewet 1956 (hierna: SW 1956) van toepassing als vanwege het verwerpen van een legaat meer verkrijgers een beroep op toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (hierna: BOR) kunnen doen?

Antwoord: Ja, artikel 30 SW 1956 is van toepassing, omdat de strekking van dat artikel is dat niet minder belasting wordt geheven dan zonder verwerping verschuldigd zou zijn. Hierbij wordt gekeken naar de verschuldigde erfbelasting over de gehele nalatenschap, met en zonder verwerping.

Winstfaciliteiten & firmaproblematiek

#5

Aanleiding: Een ondernemer meldt per jaar meerdere milieu-bedrijfsmiddelen bij RVO. Als het totaal van deze meldingen het in artikel 3 van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (hierna: Aanwijzingsregeling 2009) genoemde maximum overschrijdt (hierna: investeringsplafond), geeft RVO een negatief advies voor de meldingen die daarna volgen. Hierbij komt voor de vennootschapsbelasting de vraag op of het investeringsplafond moet worden bepaald per vennootschap of per belastingplichtige, in casu een fiscale eenheid.

Vragen:

1. Kan RVO in een dergelijk geval negatief adviseren, ook al is op dat moment niet inzichtelijk in hoeverre investeringen ook in de aangifte worden opgenomen of al dan niet worden geannuleerd?
2. Geldt voor de maximering van de milieu-investeringsaftrek de fiscale eenheid als belastingplichtige of geldt het maximum per vennootschap?

Antwoorden:
1. Ja, RVO kan negatief adviseren indien het totaalbedrag aan MIA/Vamil meldingen het in de Aanwijzingsregeling 2009 genoemde maximum overschrijdt. Het advies is echter niet bindend voor het effectueren van aftrek. Het is aan de inspecteur om te toetsen of inderdaad het maximum is overschreden.
2. Voor de maximering van de milieu-investeringsaftrek geldt de fiscale eenheid als belastingplichtige.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.