6 juli 2023 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 8 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 3 advance tax rulings, 3 advance pricing agreements, 2 innovatiebox rulings, en 0 overige rulings.

Deze week 8 nieuwe rulings. Ruling #5 is het meest lezenswaardig, voor de afwisseling een APA. Het betreft een (master) distributor met lokale dochters en lokale sales support VI’s. 

Dank voor het lezen!

Advance Tax Ruling

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland. X behoort tot een internationaal opererend concern in de handelssector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen activiteiten uitgeoefend door [>1.000] werknemers.

Y, de directe aandeelhouder van X, is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor dividenden (verdragsland A).

De indirecte moedermaatschappij van X, Z, is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor dividenden (verdragsland B). Z is de tophoudster van de groep en actief in de aansturing van het concern.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met boekjaar 2022.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland. X behoort tot een internationaal opererend concern in de industriële sector. In Nederland worden door de tot het concern behorende vennootschappen activiteiten uitgeoefend door [26 - 75] werknemers.

X houdt diverse (in)directe deelnemingen, zowel binnen als buiten de Europese Unie (EU). X is actief betrokken bij het aansturen van haar (in)directe deelnemingen. De deelnemingen houden zich bezig met operationele activiteiten die in het verlengde liggen van de activiteiten van het concern als geheel.

X wordt direct gehouden door Y, een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land binnen de EU. Y is een operationele vennootschap.

Z, een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land buiten de EU, is de uiteindelijke moedervennootschap van de groep. Z is beursgenoteerd en treedt op als hoofdkantoor van de groep. Z verricht sturende activiteiten voor het concern als geheel.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting en de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal opererend concern in de dienstverlenende sector. Het concern beschikt over een investeringsplatform in Nederland dat onder andere wordt uitgeoefend op het niveau van X. In Nederland worden bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door X en de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen. De activiteiten worden uitgeoefend door [1 – 10] werknemers in Nederland.

Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel in Nederland werkt voor rekening en risico van X, heeft professionele kennis en ervaring, is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X heeft eigen kantoorruimte ter beschikking.

De lidmaatschapsrechten in X worden gehouden door Y en Z, beide vennootschappen opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een land buiten de Europese Unie. Y houdt een meerderheidsbelang in X, en Z houdt een minderheidsbelang in X.

X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Er zijn geen in het buitenland wonende natuurlijke personen met een direct of indirect belang van 5% of meer in X.

Open de ruling.

Advance Pricing Agreements

#4

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.

Feiten: X is een entiteit gevestigd in Nederland en behoort tot de Z-groep. De Z-groep is actief in de informatietechnologie sector. Z is een entiteit gevestigd binnen de Europese Unie (EU) en functioneert als het hoofdkantoor van de Z-groep. De Z-groep verkoopt bepaalde producten aan klanten wereldwijd.

Z verricht de belangrijkste kernfuncties van de groep zoals het strategisch management, productontwikkeling, sales en marketing, operations en klantondersteuning. Z is de eigenaar van de belangrijkste immateriële activa van de groep en draagt de belangrijkste ondernemersrisico’s.

X treedt op als een distributeur ten behoeve van Z voor de verkoop van bepaalde producten aan klanten wereldwijd. X verkoopt de producten direct aan klanten. Daarbij houdt X zich bezig met het onderhouden van klantrelaties, commerciële activiteiten, marketingactiviteiten en het bieden van ondersteuning aan klanten. X draagt beperkte risico’s en is geen eigenaar van waardevolle immateriële activa.

De gevraagde zekerheid vooraf heeft betrekking op de arm’s-lengthbeloning voor de verrichte distributieactiviteiten door X ten behoeve van Z.

Open de ruling.

#5

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: X is een in Nederland gevestigde entiteit en maakt onderdeel uit van de B-groep. De B-groep is een internationaal concern actief in de productie en verkoop van producten. B is gevestigd buiten de Europese Unie (EU) en functioneert als het hoofdkantoor van de B-groep. B verricht de belangrijkste kernfuncties van de groep zoals onderzoek en ontwikkeling, sales en marketing en verleent gerelateerde diensten aan klanten. B is de eigenaar van alle immateriële activa van de groep en draagt alle gerelateerde kosten. Voorts draagt B de belangrijkste ondernemersrisico’s.

De B-groep promoot en verhandelt haar producten wereldwijd via lokale verkoopentiteiten die producten verkopen aan derde partijen in de lokale markten. In markten waar B geen volledige commerciële verkoopentiteit heeft, functioneert X als de exportonderneming om haar producten te distribueren. X koopt de producten in bij zustermaatschappij Y, gevestigd binnen de EU, en verkoopt deze direct aan klanten, dan wel externe dealers. Bij de uitoefening van haar activiteiten behaalt X omzet uit transacties met entiteiten gevestigd in laagbelastende staten. Deze omzet is minder dan 30% van de totale omzet die X behaalt met de bovengenoemde activiteiten.

Naast de traditionele distributieactiviteiten verricht X lokale marketingactiviteiten, in sommige gevallen door middel van lokale vaste inrichtingen. Deze marketingactiviteiten worden gekwalificeerd als promotionele diensten ten behoeve van B.

X is geen eigenaar van waardevolle activa. X draagt slechts beperkt marktrisico en beperkt debiteurenrisico. Aan de vaste inrichtingen kunnen geen substantiële activa en risico’s worden gealloceerd.

Met betrekking tot haar distributieactiviteiten wordt X voor verrekenprijsdoeleinden gekarakteriseerd als een distributeur met beperkte risico’s (limited risk distributor).

Met betrekking tot de promotionele diensten worden X en haar vaste inrichtingen gekarakteriseerd als routinematige dienstverleners met beperkte risico’s.

Open de ruling.

#6

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2020.

Feiten: X is een in Nederland gevestigde vennootschap en maakt onderdeel uit van de internationaal opererende Y-groep. De Y-groep is actief in de dienstverlenende sector. Y is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (EU) en maakt ook onderdeel uit van de Y-groep.

Y verricht naast haar eigen operationele dienstverlening de belangrijkste kernfuncties zoals verkoop en marketing en loopt de belangrijkste ondernemersrisico’s en fungeert als principaal binnen de groep. X verricht als onderaannemer van Y op routinematige basis de operationele dienstverlening in Nederland. Y sluit de contracten met de externe klanten en factureert de externe klanten voor de verleende diensten, ook indien die diensten zijn verricht door lokale groepsmaatschappijen zoals X. X loopt bij het uitvoeren van haar dienstverlening beperkte risico’s.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

Innovatiebox

#7

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak over 2017 tot en met 2022.

Feiten: X is een industriële onderneming met [151 - 300] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 151 miljoen - € 300 miljoen].

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De producten van X worden wereldwijd verkocht. De aandelen in X worden gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Research & Development vormt voor X een functie met routinematige kenmerken, die primair is gericht op producttechnologie. Wel brengt X jaarlijks immateriële activa voort waarvoor in beperkte
mate S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2019 jaarlijks gemiddeld [<5.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [5 – 10] medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 1 miljoen – € 5 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om ongewijzigde toepassing van de kostengerelateerde methode, in lijn met de afspraak over 2017 tot en met 2022.

Open de ruling.

#8

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2023 tot en met 2027, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2022.

Feiten: X is een industriële onderneming met [> 1.000] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [> € 1.000 miljoen]. Deze omzet wordt onder meer behaald met eigen (gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X. X behaalt geen omzet met transacties met een entiteit in een laagbelastende jurisdictie.

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X verricht transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X verzoekt om toepassing van de per activum methode voor een drietal immateriële activa A, B en C, die zijn voortgebracht voor 1 januari 2017. Ter zake van deze activa zijn aan X patenten verleend.

Ten aanzien van de immateriële activa A en B is sprake van voordelen uit royalty’s ten aanzien van het gebruik van de kwalificerende immateriële activa. X vervult in dat kader de entrepreneursrol met bijbehorende kernfuncties.

Met betrekking tot de verkoop van het product waarin immaterieel activum C is verwerkt, vervult X de entrepreneursrol met bijbehorende functies.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om ongewijzigde toepassing van de per activummethode, aangezien feiten en omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande vaststellingsovereenkomst.

Open de ruling.

Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.