View online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 6 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 1 advance tax ruling, 1 advance pricing agreement, 2 innovatiebox rulings, en 2 overige rulings.
Advance Tax Ruling

#1

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van de buitenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de belastingplicht voor de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. De aandelen in X worden gehouden door een in Nederland gevestigde rechtspersoon.

Y is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in een staat buiten de Europese Unie. Y verstrekt een lening aan X.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

Advance Pricing Agreement

#2

Aanleiding: X heeft een verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2021 tot en met 2024.

Feiten: X is een entiteit gevestigd in Nederland en maakt onderdeel uit van de internationaal opererende Y-groep. De Y-groep is actief in de industriële sector. Y is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (EU) en maakt ook onderdeel uit van de Y-groep.

Y verricht de belangrijkste kernfuncties van de groep zoals onderzoek en ontwikkeling, sales en marketing, operations, en verleent gerelateerde diensten aan klanten. Y is de eigenaar van alle immateriële activa van de groep en draagt alle gerelateerde kosten. Voorts draagt Y de belangrijkste ondernemersrisico’s en functioneert als de principaal binnen de groep. X verricht activiteiten op het gebied van inkoop en productontwikkeling ten behoeve van Y. In dat verband is sprake van hoogwaardige productontwikkeling waarbij X de ontwikkeling van producten door derde-leveranciers initieert. X heeft daartoe een servicecontract met Y gesloten. X zal de producten leveren aan een buiten Nederland maar binnen de EU gevestigd distributiecentrum die de producten vervolgens distribueert naar binnen de EU gevestigde vennootschappen die verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke verkoop aan klanten. Zowel het distributiecentrum als de verkoopmaatschappijen maken deel uit van de Y-groep. X is ten opzichte van Y relatief zelfstandig. X is geen eigenaar van waardevolle activa. X draagt slechts beperkt marktrisico en beperkt debiteurenrisico. X wordt voor verrekenprijsdoeleinden ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteiten gekarakteriseerd als een dienstverlener met beperkte risico’s (limited risk service provider).

Open de ruling.

Innovatiebox rulings

#3

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2019 tot en met 2022, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2018.

Feiten: X is een industriële onderneming met [76 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 16 miljoen - € 50 miljoen]. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

#4

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021.

Feiten: X is een industriële onderneming met [26 – 75] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 151 miljoen - € 300 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met gebruikmaking van eigen (gepatenteerde) procestechnologie.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van de gevoegde dochter- maatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X verricht transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten van routinematige activiteiten (met betrekking tot productie) heeft X ook een entrepreneursrol
met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Kwaliteitscontrole, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2019 tot en met 2021 gemiddeld [5.000 – 10.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [5 – 10] R&D- medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [<€ 0,5 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [<5%] van de omzet.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot meerdere verleende patenten. Er zijn thans ook enkele patenten in aanvraag. De patenten zien op procestechnologie.

Het succes laat zich afmeten aan een structureel hoge winstgevendheid van de onderneming en het feit dat X gedurende de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

Overige rulings

#5

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend door X voor het verkrijgen van zekerheid vooraf ten aanzien van grensoverschrijdende financiering.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een internationaal concern actief in de industriële sector. In Nederland worden bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door X en de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen.

X houdt een belang in Y, een samenwerkingsverband opgericht naar het recht van een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Y wordt voor Nederlandse fiscale doeleinden als transparant aangemerkt. X zet de rechtsvorm van Y om in een rechtsvorm die naar Nederlandse maatstaven niet transparant is.

Door X zijn in het verleden kapitaalstortingen gedaan in Y. Deze kapitaalstortingen zijn gefinancierd middels geldleningen van niet in Nederland gevestigde verbonden lichamen.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

#6

Aanleiding: Er is een verzoek ingediend voor het verkrijgen van zekerheid vooraf of de buitenlandse bronbelasting geheven op rentebetalingen onder toepassing van de gezamenlijke methode, verrekenbaar is voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb).

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot de Z-groep, een internationaal opererend concern actief in de chemische sector. X ontvangt rentebetalingen uit verschillende landen met wie Nederland een belastingverdrag is overeengekomen.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.