View online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten
Deze week zijn er 8 nieuwe samenvattingen van rulings gepubliceerd. Het betreft 3 advance tax rulings, 1 advance pricing agreement, 4 innovatiebox rulings, en 0 overige rulings.
Advance Tax Rulings

#1

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de toepassing van de liquidatieverliesregeling voor de vennootschapsbelasting. Men vraagt zekerheid voor het boekjaar 2021.

Feiten: X is een vennootschap opgericht naar het recht van en feitelijk gevestigd in Nederland. X behoort tot een internationaal opererend concern in de dienstverlenende sector. In Nederland worden bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door X en de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen. De activiteiten worden uitgeoefend door [501 – 1.000] werknemers in Nederland.

X treedt op als houdstervennootschap en is actief betrokken bij het aansturen van haar (in)directe deelnemingen. X hield onder andere de aandelen in Y. Y, een vennootschap opgericht naar het recht van en gevestigd in een land buiten de Europese Unie, verrichtte werkzaamheden, die in het verlengde lagen van X. Y is in 2021 ontbonden, vereffend en ook uitgeschreven uit het handelsregister. De onderneming van Y is geheel gestaakt.

De aangifte vennootschapsbelasting 2021 (aangifte Vpb) is ingediend tijdens de behandeling van het verzoek.

Open de ruling.

#2

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2022 tot en met 2026.

Feiten: X is een coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, dat actief is in de dienstverlenende sector. In Nederland worden bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door X en de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen. De activiteiten worden uitgeoefend door [11- 25] werknemers in Nederland.

Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel in Nederland werkt voor rekening en risico van X, heeft professionele kennis en ervaring, is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X heeft eigen kantoorruimte ter beschikking.

X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Open de ruling.

#3

Aanleiding: Er is verzocht om zekerheid vooraf over de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de dividendbelasting. Men wenst zekerheid voor de boekjaren 2023 tot en met 2027.

Feiten: X is een coöperatie opgericht naar het recht van Nederland en feitelijk in Nederland gevestigd. X behoort tot een Nederlands concern met een hoofdkantoor in Nederland, dat actief is in de dienstverlenende sector. In Nederland worden bedrijfseconomische operationele activiteiten uitgeoefend door X en de in Nederland tot het concern behorende vennootschappen. De activiteiten worden uitgeoefend door [26 - 75] werknemers in Nederland.

Het doel van X is om te investeren in verschillende portfoliovennootschappen. Het personeel in Nederland werkt voor rekening en risico van X, heeft professionele kennis en ervaring, is verantwoordelijk voor de selectie en aansturing van de investeringen en zal in dat kader verantwoordelijk zijn voor strategische beslissingen. X heeft eigen kantoorruimte ter beschikking.

X zal geen stukken uitgeven die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. Daarnaast is een lidmaatschapsrecht in X slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door alle leden van X. X zal de samenstelling van het ledenbestand bijhouden in een ledenregister.

Open de ruling.

Advance Pricing Agreement

#4

Aanleiding: X heeft een bilateraal verzoek ingediend om zekerheid vooraf te krijgen over verrekenprijzen voor de boekjaren 2022 tot en met 2026, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2021.

Feiten: X is een in Nederland gevestigde vennootschap en maakt onderdeel uit van de B-groep. De B- groep is een internationaal concern dat actief is in de industriële sector. De B-groep ontwikkelt, produceert en verkoopt bepaalde producten. Y is gevestigd buiten de Europese Unie en vormt het operationele hoofdkantoor van de B-groep. Y is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de wereldwijde activiteiten van een specifieke divisie en fungeert als principaal voor deze divisie. In dit kader is Y verantwoordelijk voor het opzetten van product- en ontwikkelingsstrategieën, het beheren en financieren van onderzoek en ontwikkeling, global account management, alsmede het bepalen van de verkoopprijzen.

X is een distributeur binnen de B-groep en verkoopt in dit kader producten van de B-groep, die vallen onder de divisie waar Y verantwoordelijk voor is, in de lokale markt. X voert haar activiteiten uit onder strikte aansturing van Y, waarbij de activiteiten van X met name zien op verkoopondersteuning. Bij de uitoefening van de activiteiten draagt X beperkte risico’s en maakt zij geen gebruik van waardevolle immateriële activa.

Open de ruling.

Innovatiebox rulings

#5

Aanleiding: X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2025, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2016. De aangiften vennootschapsbelasting zijn inmiddels ingediend tot en met 2020.

Feiten: X is een industriële onderneming met [151 – 300] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 51 miljoen - € 150 miljoen]. Deze omzet wordt behaald met eigen (deels gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. X verricht transacties met buitenlandse groepsvennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen. X heeft geen R&D-werkzaamheden uitbesteed aan een gelieerde vennootschap. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten van routinematige activiteiten (met betrekking tot productie en procurement) heeft X ook een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2022 gemiddeld [20.000 – 50.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [21 – 50] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 1 miljoen - € 5 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [5% - 10%] van de omzet.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot meerdere aangevraagde en verleende patenten. De patenten zien in hoofdzaak op producttechnologie en incidenteel op procestechnologie. De R&D-afdeling van X neemt deel aan een samenwerkingsverband waarin ook een universiteit participeert.

Het succes van X laat zich afmeten aan een structureel hoge winstgevendheid van de onderneming en het feit dat X gedurende de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om ongewijzigde toepassing van de afpel- methode, aangezien feiten en omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande vaststellingsovereenkomst.

Open de ruling.

#6

Aanleiding: Fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor de verlenging van de toepassing van de innovatiebox over de periode 2014 tot en met 2020, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2013.

Feiten: X is een dienstverlenende onderneming met [76 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 6 miljoen - € 15 miljoen]. X heeft in het buitenland gevestigde dochtermaatschappijen. In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Het verzoek is ingetrokken.

Open de ruling.

#7

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2021 tot en met 2025, na een eerdere afspraak tot en met 2016. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met 2020.

Feiten: X is een industriële onderneming met [76 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 16 miljoen - € 50 miljoen]. Deze omzet wordt gedeeltelijk behaald met eigen gepatenteerde producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van de gevoegde dochter- maatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De fiscale eenheid X heeft transacties met buitenlandse groeps- vennootschappen (met een (in-)directe verbondenheid groter dan 25%) die onder andere de producten van X wereldwijd verkopen.

X is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Naast het verrichten van routinematige activiteiten (met betrekking tot productie) heeft X een entrepreneursrol met als bijbehorende functies Corporate Excellence, (strategische) Marketing & Sales en Research & Development. In dat kader beschikt X over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2019 gemiddeld [< 5.000] toegekende en gerealiseerde S&O-uren per jaar. Bij de S&O- activiteiten zijn over die periode gemiddeld [5 – 10] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft X over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [< € 0,5 miljoen] uitgegeven aan R&D- werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten bedragen gemiddeld [< 5%] van de omzet. X heeft diverse octrooien op de door haar voortgebrachte immateriële activa.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot meerdere aangevraagde en verleende patenten.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de per activum methode.

Open de ruling.

#8

Aanleiding: De fiscale eenheid X heeft een verzoek om vooroverleg ingediend voor toepassing van de innovatiebox over de periode 2017 tot en met 2021, aansluitend op een eerdere afspraak tot en met 2016. De aangiften vennootschapsbelasting zijn ingediend tot en met 2020.

Feiten: X is een industriële onderneming met [76 – 150] personeelsleden in Nederland, met een jaarlijkse omzet van [€ 26 miljoen - € 75 miljoen]. Deze omzet wordt (deels) behaald met eigen (gepatenteerde) producten waarin technologie is verwerkt die is ontwikkeld door X.

De fiscale eenheid X dient het verzoek in voor de activiteiten van de gevoegde dochtermaatschappij Y, waar de ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. X maakt onderdeel uit van een internationaal concern. De aandelen in X worden voor meer dan 25% gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.

Y is eigenaar van de door haar voortgebrachte immateriële activa. Deze immateriële activa worden toegepast in een tweetal productgroepen van Y. Enkel het voordeel toerekenbaar aan deze productgroepen komt in aanmerking voor de innovatiebox. Naast het verrichten van routinematige activiteiten (met betrekking tot productie en distributie) heeft Y ook een entrepreneursrol met als bijbehorende functies (strategische) Marketing & Sales, Corporate Excellence en Research & Development. In dat kader beschikt Y over een R&D-afdeling en brengt jaarlijks immateriële activa voort waarvoor S&O-verklaringen worden verkregen met over de periode 2017 tot en met 2021 gemiddeld [< 5.000] toegekende en gerealiseerde S&O- uren per jaar. Bij één van de productgroepen was in de periode 2017 tot en met 2020 daarbij sprake van een aanzienlijke daling in het aantal S&O-uren, met een herstel in 2021. Voor de andere productgroep is na 2017 niet langer S&O aangevraagd. Bij de S&O-activiteiten zijn over die periode gemiddeld [5 – 10] R&D-medewerkers betrokken. Daarnaast heeft Y over diezelfde periode gemiddeld jaarlijks [€ 0,5 miljoen - € 1 miljoen] uitgegeven aan R&D-werkzaamheden.

De succesvol afgeronde S&O-projecten hebben geleid tot meerdere aangevraagde en verleende patenten waarbij regelmatig een nieuw patent wordt verleend. Er zijn daarnaast ook enkele patenten in aanvraag. De patenten zien hoofdzakelijk op producttechnologie.

Y ontwikkelt en biedt voor haar specifieke marktgebied innovatieve productgroepen aan. Het succes van Y laat zich ook afmeten aan een structureel hoge winstgevendheid van de onderneming en het feit dat Y gedurende de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

In het verzoek om vooroverleg wordt verzocht om toepassing van de afpelmethode.

Open de ruling.

Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.