16 januari 2024 Bekijk online
RULINGS&POLICY
Ontsluit rulings & kennisgroepstandpunten

Deze week 4 nieuwe kennisgroepstandpunten, één intrekking en een aantal actualiseringen.

Een aantal standpunten (#2, #3, #4) over of door een werkgever betaalde kosten ten aanzien van een aanvraag/verlenging terwerkstellingsvergunning, gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid of een A1-verklaring loon vormen. De formulering is een beetje vaag. Uit de formulering van de vragen blijkt niet altijd dat het om de kosten gaat, en lijkt het om de aanvraag zelf te gaan.

Standpunt #1 gaat over 'bird nesting'. Het is fijn dat even wordt uitgelegd wat het betekent. Ik had geen idee, en één van de bronnen die ik er geregeld op nasla in dit soort situaties, gaf wat bijzondere omschrijvingen.

"Na een scheiding zijn belastingplichtige en de ex-partner een bijzondere vorm van co-ouderschap overeengekomen, het zogenaamde bird nesting. Bird nesting houdt in dat de ouders van woning wisselen in plaats van de kinderen. De kinderen verblijven steeds in dezelfde woning die in bezit is van de belastingplichtige. De ex-partner verblijft een aantal dagen per week in deze woning en zorgt voor de kinderen. Op dat moment verblijft belastingplichtige elders. De kinderen staan ingeschreven op het woonadres van belastingplichtige."

De vraag is of er sprake is van verschillende huishoudens, waardoor de partner in aanmerking komt voor de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting. Ja dus.

Dank voor het lezen!

Inkomstenbelasting niet-winst

#1

Aanleiding: Na een scheiding zijn belastingplichtige en de ex-partner een bijzondere vorm van co-ouderschap overeengekomen, het zogenaamde bird nesting. Bird nesting houdt in dat de ouders van woning wisselen in plaats van de kinderen. De kinderen verblijven steeds in dezelfde woning die in bezit is van de belastingplichtige. De ex-partner verblijft een aantal dagen per week in deze woning en zorgt voor de kinderen. Op dat moment verblijft belastingplichtige elders. De kinderen staan ingeschreven op het woonadres van belastingplichtige.

In deze casus wordt voldaan aan de overige voorwaarden die gelden voor de co-ouderschapsregeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (hierna: IACK), zoals opgenomen in artikel 8.14a, eerste lid, slotzinnen, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001).

NB: Tot 1 januari 2024 was de co-ouderschapsregeling opgenomen in artikel 44b van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: URIB 2001). Per 1 januari 2024 is deze bepaling komen te vervallen en is de co-ouderschapsregeling voor de IACK in aangepaste vorm opgenomen in artikel 8.14a, eerste lid, Wet IB 2001. Voor de beantwoording van onderstaande vraag zijn de wijzigingen in de co-ouderschapsregeling per 1 januari 2024 niet relevant.

Vraag: Is er bij bird nesting sprake van twee verschillende huishoudens, waardoor de ex-partner in aanmerking komt voor de IACK?

Antwoord: Ja. Ondanks het verblijf op hetzelfde woonadres, is er bij bird nesting sprake van twee verschillende huishoudens waartoe de kinderen behoren.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Loonheffing algemeen

#2

Aanleiding: Het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning (hierna: TWV) voor een werknemer met een niet EER-nationaliteit of Zwitserse nationaliteit is een wettelijke verplichting voor de werkgever. Artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: Wav) luidt als volgt:

“Het is een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever.”

De aanvraag dient door de werkgever te worden gedaan op grond van artikel 6, eerste lid, Wav. Het indienen van een aanvraag bij het UWV is kosteloos.

Vraag: Vormt de aanvraag van een TWV door de werkgever (belast) loon voor de werknemer?

Antwoord: Nee. De aanvraag (of omzetting) van een TWV vormt geen loon voor de werknemer in de zin van artikel 10, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964).

Lees het kennisgroepstandpunt.

#3

Aanleiding: De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (hierna: GVVA) ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, EER en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. De GVVA is ingevoerd per 1 januari 2014 en combineert de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en een vergunning voor het verrichten van werkzaamheden bij een specifieke werkgever (de tewerkstellingsvergunning (hierna: TWV)) in één vergunning (artikel 1, onderdeel h, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: Wav), artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: VW)). De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven zijn niet anders ten opzichte van de situatie voor de invoering van de GVVA waarbij een vreemdeling zowel een TWV als een verblijfsvergunning moest aanvragen. Alleen de procedure is gewijzigd in die zin dat beide vergunningen gecombineerd bij één loket kunnen worden aangevraagd en afgegeven.

De GVVA kan door zowel de werkgever als de werknemer worden aangevraagd. In de praktijk vraagt de werkgever doorgaans de GVVA aan. Er zijn echter verblijfsdoelen waarvoor alleen de werkgever een GVVA kan aanvragen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND) beoordeelt de aanvraag. De IND vraagt advies aan het UWV of wordt voldaan aan de criteria die de Wav stelt (artikel 14a VW). Dit zijn dezelfde criteria als voor een TWV. Het advies van het UWV maakt onderdeel uit van het besluit van de IND.

De aanvraag leidt tot één beslissing en de uitgifte van één verblijfspas met een aanvullend document aan de werknemer. De werkgever krijgt een afschrift van het aanvullend document. Op het aanvullend document staat bij welke werkgever de werknemer mag werken en onder welke voorwaarden. De kosten variëren afhankelijk van het verblijfsdoel. Formeel is de werknemer leges verschuldigd voor de aanvraag (artikel 24, tweede lid, VW). In de praktijk worden de leges echter bij de indiener (werknemer of werkgever) van de aanvraag in rekening gebracht.

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Dit geldt bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning, maar ook daarna. Als de werknemer niet meer rechtmatig in Nederland kan verblijven, is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat de werknemer Nederland verlaat. Ook moeten er bewijsmiddelen bij de aanvraag worden gevoegd. Als deze niet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits, moeten deze vertaald worden. Aan de vertaling zijn speciale eisen verbonden.

Vraag: Vormt de aanvraag, verlenging of omzetting van een GVVA door een werkgever (belast) loon voor de werknemer?

Antwoord: Gedeeltelijk. De advieskosten van de GVVA zullen moeten worden gesplitst in een deel belast loon voor zover het verblijf van de werknemer betreft en een deel dat geen belast loon vormt voor zover het de tewerkstelling betreft. De leges die door de werkgever worden betaald aan de IND zijn belast loon.

De werkgever kan het eventuele voordeel aanwijzen als eindheffingsbestanddeel.

Lees het kennisgroepstandpunt.

#4

Aanleiding: De A1-verklaring is een verklaring over de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving. Een A1-verklaring uit Nederland is een bewijs dat een werknemer in Nederland verzekerd blijft ook al werkt de werknemer tijdelijk buiten Nederland. Een A1-verklaring uit het buitenland is een bewijs dat een werknemer die bij een Nederlandse werkgever werkt niet sociaal verzekerd is in Nederland en dat de werkgever dus geen Nederlandse sociale premies hoeft in te houden en af te dragen. De aanvraag van een A1- verklaring in Nederland gebeurt bij de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) en is kosteloos.

Vragen:

1. Vormt de aanvraag van een A1-verklaring door een werkgever (belast) loon voor de werknemer?

2. Vormt de verlenging van een A1-verklaring door een werkgever (belast) loon voor de werknemer?

3. Vormt de aanvraag van een A1-verklaring door een werkgever bij werken in meerdere lidstaten (belast) loon voor de werknemer?

Antwoorden:

1. Nee, er is niet voldaan aan de voordeelseis.

2. Nee, er is niet voldaan aan de voordeelseis.

3. Ja, er is voldaan aan de voordeels-, verstrekkings- en causaliteitseis. De werkgever kan het voordeel aanwijzen als eindheffingsbestanddeel.

De kennisgroep merkt op dat de antwoorden niet gelden voor de situatie dat een werkgever een advieskantoor inhuurt om de werknemer te adviseren rondom zijn sociale zekerheidspositie.

Lees het kennisgroepstandpunt.

Actualiseringen

KG:202:2022:2 (Ondertekening partner bij periodieke gift).

KG:202:2022:3 (Geen recht op IACK bij gezin dat in België verblijft).

KG:202:2022:11 (Kwijtschelding lening en negatieve persoonsgebonden aftrek).

KG:202:2022:12 (IACK in situatie van co-ouderschap en nieuwe partner).

KG:202:2022:14 (Afronding heffingskortingen).

KG:202:2023:5 (Vastgoedparticipaties in een besloten fonds voor gemene rekening en box 3).

KG:202:2023:31 (Aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars in het rechtsherstel box 3).

KG:202:2023:32 (Derdenrekening notaris in het rechtsherstel box 3).

KG:202:2023:37 (Deelgerechtigdheid in een besloten commanditaire vennootschap en box 3).

KG:202:2023:38 (Ontbindende voorwaarde die door schenker kan worden ingeroepen in periodieke schenkingsovereenkomst).

KG:202:2023:39 (Periodieke gift met als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis).

Intrekkingen

KG:202:2023:7 (Co-ouderschapsregeling inkomensafhankelijke combinatiekorting) is komen te vervallen.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je deze in het vervolg zelf direct ontvangen? Of wil je ook de nieuwsbrief met nieuwe rulings ontvangen? Abonneer via onderstaande knop!

Abonneer!
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement


Copyright © 2023 Maurits Vedder. Alle rechten voorbehouden. Dit bericht bevat geen belastingadvies. Voor zover er standpunten worden ingenomen in berichten zijn dat de persoonlijke standpunten van de schrijver. Hetzelfde geldt voor spel- en stijlfouten, en stomme grappen.